BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TCDD GE­NEL MÜ­DÜ­RÜ KA­RA­MAN: Hız­lı tren en geç ocakta se­fer­de

TCDD GE­NEL MÜ­DÜ­RÜ KA­RA­MAN: Hız­lı tren en geç ocakta se­fer­de

Hız­lı t­re­nin yıl so­nun­da ya da 2009 yı­lı­nın o­cak a­yın­da se­fe­re baş­la­ya­bil­me­si i­çin ça­lış­ma­lar hız­la de­vam e­di­yor> Si­nan Çe­tin Mİ­LA­NO TCDD Ge­nel Mü­dü­rü Süleyman Ka­ra­man (solda), ar­ka­da­şı­mız Si­nan Çe­tin’in so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dır­dı. TCDD Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man Ka­ra­man, “Hız­lı tren, yıl so­nun­da ya da 2009 yı­lı­nın ocak ayı­nın so­nun­da se­fe­re baş­la­ya­cak” de­di. Çe­şit­li te­mas­lar­da bu­lun­mak üze­re İtal­ya’ya ge­len TCDD Ge­nel Mü­dü­rü Ka­ra­man Tür­ki­ye’yi de­mir­yol­la­rın­da ye­ni bir dö­nem baş­la­ta­cak olan An­ka­ra-Es­ki­şe­hir hız­lı tre­nin il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ka­ra­man, Tür­ki­ye’yi dün­ya­da 8’in­ci Av­ru­pa’da ise 6’n­cı hız­lı tren iş­le­ten ül­ke­si ha­li­ne ge­ti­re­cek olan hız­lı tre­nin test­le­rin­de hiç­bir pü­rü­zün çık­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Hız­lı tre­nin fa­ali­ye­te geç­me­sin­de tek sı­kın­tı­nın hem­ze­min ge­çit­ler ol­du­ğu­na işa­ret eden Ka­ra­man, “Sin­can’da hem­ze­min ge­çi­di­nin ye­ral­tı­na alın­ma ça­lış­ma­sı iki se­ne­ye ya­kın sü­re­dir de­vam edi­yor. Bu ko­nu­da be­le­di­ye­ye de ge­re­ken ya­zı­la­rı gön­der­dik. Ça­lış­ma­lar de­vam edi­yor. Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım da hem­ze­min ge­çit­le­ri ka­pa­tıp bir an ön­ce hız­lı tre­nin baş­la­tıl­ma­sı­nı is­ti­yor” de­di. “Gü­ven­lik her şey­den önem­li­dir” di­yen Ka­ra­man, ge­çit prob­lem­le­ri­nin de çö­zül­me­si ha­lin­de yıl­ba­şı­na ka­dar her şe­yin ha­zır ola­ca­ğı­nı Sin­can ge­çi­di­nin bi­ti­ril­me­me­si ha­lin­de ise hız­lı tre­nin en geç Ocak ayı so­nun­da se­fe­re baş­la­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Hız­lı tren bi­let­le­ri­nin fi­yat be­lir­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın hâlâ de­vam et­ti­ği­ni açık­la­yan Ka­ra­man, “Net de­ğil ama bü­yük ih­ti­mal­le hız­lı tren bi­let fi­ya­tı 30-40 YTL ola­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu. 40 YIL­LIK rü­ya­yı ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz Hü­kü­me­tin tam 60 yıl son­ra de­mir­yol­la­rı­na ver­di­ği des­tek so­nu­cun­da ku­ru­mun kök­lü bir sil­kin­me ve de­ği­şim ya­şa­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan TCDD Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man Ka­ra­man, “Tür­ki­ye’nin 40 yıl­lık rü­ya­sı olan hız­lı tren in­şal­lah bi­zim dö­ne­mi­miz­de se­fe­re baş­la­ya­cak. Böy­le­ce 40 yıl­lık rü­ya­yı ger­çe­ğe dö­nüş­tür­müş ola­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu. Hız­lı tren hat­la­rı­nın bu­lun­du­ğu il­le­re çev­re il­ler­den ula­şı­mı ko­lay­laş tır­mak için oto­büs fir­ma­la­rı ile an­laş­tık­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Ka­ra­man, kom­bi­ne ta­şı­ma­cı­lık ya­pı­la­ca­ğı­nı kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT