BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “A­çıl Su­sam A­çıl” de­yip or­tak seç­me­ye gel­di­ler

“A­çıl Su­sam A­çıl” de­yip or­tak seç­me­ye gel­di­ler

Ali­ba­ba.com Stra­te­jik İş Ge­li­şi­mi Üst Dü­zey Yö­ne­ti­ci­si Bri­an Wong (solda), 9 yıl gi­bi bir sü­re­de 240’tan faz­la ül­ke ve böl­ge­de 40 sa­na­yi ko­lu­na ula­şan Ali­ba­ba.com’un, 5 bin 800’den faz­la ürün sı­nı­fın­da top­lam 36 mil­yon ka­yıt­lı kul­la­nı­cı­sı bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di.36 MİL­YON KA­YIT­LI KUL­LA­NI­CI Ali­ba­ba.com Stra­te­jik İş Ge­li­şi­mi Üst Dü­zey Yö­ne­ti­ci­si Bri­an Wong (solda), 9 yıl gi­bi bir sü­re­de 240’tan faz­la ül­ke ve böl­ge­de 40 sa­na­yi ko­lu­na ula­şan Ali­ba­ba.com’un, 5 bin 800’den faz­la ürün sı­nı­fın­da top­lam 36 mil­yon ka­yıt­lı kul­la­nı­cı­sı bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di. > Uğur Kü­çük İS­TAN­BUL Dün­ya­nın ön­de ge­len ulus­la­ra­ra­sı e-ti­ca­ret si­te­si Ali­ba­ba.com, “Açıl Su­sam Açıl” slo­ga­nıy­la Tür­ki­ye’de ye­ni bir or­ga­ni­zas­yo­na im­za atı­yor. Geç­miş­te­ki ulus­la­ra­ra­sı ta­ri­hi İpek­yo­lu’nun ar­tık in­ter­ne­te kay­dı­ğı ger­çe­ğin­den ha­re­ket eden şir­ket, Tür­ki­ye’de or­tak seç­me­ye gel­di. Ali­ba­ba.com ta­ra­fın­dan İn­gil­te­re, Hin­dis­tan gi­bi ül­ke­le­rin ar­dın­dan ilk de­fa Tür­ki­ye’de üye­le­ri­ne, di­ğer bü­tün KO­Bİ’le­re su­nu­lan uy­gun ma­li­yet­li iş araç­la­rı­nın, zor za­man­la­rı at­lat­ma­da na­sıl yar­dım­cı ola­bi­le­ce­ği­ne da­ir bil­gi­ler ve­ril­di ve si­te­nin Türk üye­le­ri­nin ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­lar­da­ki it­ha­lat ve ih­ra­ca­tın­da si­te sa­ye­sin­de gös­ter­di­ği ba­şa­rı­lar an­la­tıl­dı. Ali­ba­ba.com Stra­te­jik İş Ge­li­şi­mi Üst Dü­zey Yö­ne­ti­ci­si Bri­an Wong, “Dün­ya­nın dört bir ta­ra­fın­da müş­te­ri­le­ri bu­lu­nan gü­ve­ni­lir ve sağ­lam on­li­ne ti­ca­ret plat­for­mu Ali­ba­ba.com sa­ye­sin­de, Türk KO­Bİ’le­ri ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­la­ra eri­şim­de en üst dü­zey­de ba­şa­rı­lı ola­bil­me ve ken­di de­ni­za­şı­rı pa­zar­la­rı­nı en az ma­li­yet ve har­ca­ma ile ge­niş­le­te­bil­me şan­sı ya­ka­lı­yor” de­di. KO­Bİ’le­rin Ali­ba­ba.com’u kul­la­na­rak Or­ta Do­ğu, As­ya ve Ame­ri­ka kı­ta­la­rın­da, ulus­la­ra­ra­sı alan­da 100 bin do­lar­lık ih­ra­cat yap­tı­ğı­nı, bu­nun da ya­rı­sı­nı Av­ru­pa’da ger­çek­leş­tir­di­ği­ni kay­det­ti. Wong, Tür­ki­ye’de­ki pa­zar ge­liş­tir­me ça­ba­la­rı­nın bir par­ça­sı ola­rak, ara­la­rın­da Turk­ti­ca­ret.net’in de bu­lun­du­ğu ba­zı ye­rel şir­ket­ler­le iş bir­li­ği­ne git­tik­le­ri­ni açık­la­dı. Ali­ba­ba.com’un Av­ru­pa’nın ikin­ci en bü­yük pa­za­rı olan Tür­ki­ye’de, gı­da ve içe­cek­ten ta­rım ürün­le­ri­ne, ya­pı mal­ze­me­le­rin­den ak­se­su­ar­la­ra ka­dar 160 bin­den faz­la ka­yıt­lı üye­si bu­lu­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT