BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2. Can­su­yu i­çin üç günlük süre

2. Can­su­yu i­çin üç günlük süre

Sı­fır fa­iz­li 2. Can­su­yu k­re­di des­te­ği­nin 150 mil­yon YTL o­la­ca­ğı­nı belirten Ba­kan Çağ­la­yan, 350 mil­yon­luk ilk k­re­di i­çin 551 mil­yon YTL’lik baş­vu­ru a­lın­dı­ğı­nı söy­le­diSa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, sı­fır fa­iz­li ikin­ci can­su­yu kre­di des­te­ği için baş­vu­ru­la­rın bu­gün baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, söz ko­nu­su kre­di­nin hac­mi­nin 150 mil­yon YTL ola­ca­ğı­nı bil­dir­di. Çağ­la­yan yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, ya­şa­nan kü­re­sel kriz or­ta­mın­da KO­Bİ’ler ve ima­lat­çı-as­naf sa­nat­ka­rın ya­şa­dı­ğı fi­nans ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­ma­sı­na dö­nük kre­di­nin, KOS­GEB im­kan­la­rıy­la 26 Ka­sım 2008 ta­ri­hin­de 350 mil­yon YTL kre­di ha­cim­li Sı­fır Fa­iz­li İs­tih­dam En­deks­li Can­su­yu kre­di des­te­ği baş­lat­tı­ğı­nı, bu kre­di­ye 10 bin 999 fir­ma­nın 551 mil­yon YTL tu­ta­rın­da baş­vu­ru yap­tı­ğı­nı ifa­de et­ti. İkin­ci di­li­min 150 mil­yon YTL ola­ca­ğı­nı da ifa­de eden Bakan Çağ­la­yan, 2. Sı­fır Fa­iz­li İs­tih­dam En­deks­li Can­su­yu Kre­di Des­te­ği ile top­lam 700 mil­yon YTL’lik kre­di hac­mi sağ­lan­mış ola­ca­ğı­nı bil­dir­di. PO­Zİ­TİF AY­RIM­CI­LIK Li­mi­ti aşan baş­vu­ru­la­rın da ye­dek lis­te­ye alı­na­ca­ğı­nı söy­le­yen Ba­kan Çağ­la­yan, 1 ile 9 ara­sın­da ça­lı­şa­nı olan KO­Bİ’ler ile ima­lat­çı es­naf ve sa­nat­ka­rın 25 bin YTL’ye, ka­dın ima­lat­çı es­naf ve sa­nat­kar­la­rın 30 bin YTL’ye ka­dar kre­di ala­bi­le­cek­le­ri­ni, 9’dan faz­la ça­lı­şa­nı olan KO­Bİ’ler ise 25 bin YTL’lik kre­di ta­ba­nı­nın üze­ri­ne ça­lı­şan ba­şı­na 2 bin YTL ek kre­di kul­la­na­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. Prog­ra­mın üst li­mi­ti yi­ne 100 bin YTL ola­cak. Öte yan­dan Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) ile Tür­ki­ye Halk Ban­ka­sı ara­sın­da­ki kre­di an­laş­ma­sı çer­çe­ve­sin­de de 1 mil­yar 500 mil­yon YTL tu­ta­rın­da dü­şük fa­iz­li kre­di de KO­Bİ’le­rin hiz­me­ti­ne su­nu­la­cak. Bu kre­di­de yüz­de 14.40 yıl­lık fa­iz ora­nı ve yüz­de 1.50 ko­mis­yon uy­gu­la­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT