BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > O­ba­ma’dan “çev­re­ci” hamlesi

O­ba­ma’dan “çev­re­ci” hamlesi

İk­li­mi ko­ru­ma­da ön­cü ola­ca­ğı sö­zü­nü ve­ren ABD’nin ye­ni baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma, çev­re dos­tu bir isim olan No­bel Fi­zik Ödü­lü sa­hi­bi Ste­ven Chu’yu ener­ji ba­kan­lı­ğı­na aday gös­ter­di.İk­li­mi ko­ru­ma­da ön­cü ola­ca­ğı sö­zü­nü ve­ren ABD’nin ye­ni baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma, çev­re dos­tu bir isim olan No­bel Fi­zik Ödü­lü sa­hi­bi Ste­ven Chu’yu ener­ji ba­kan­lı­ğı­na aday gös­ter­di. Hü­kü­me­ti­nin kü­re­sel ısın­ma ile mü­ca­de­le et­mek ve al­ter­na­tif ener­ji kay­nak­la­rın­da iler­le­me sağ­la­mak is­te­di­ği­ni be­lir­ten Oba­ma, “Pet­ro­le ba­ğım­lı­lık­tan kur­tul­ma­lı­yız, çün­kü bu du­rum eko­no­mi­yi kı­sıt­lı­yor, re­fa­hı en­gel­li­yor” dedi.
Kapat
KAPAT