BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pa­muk­ka­le’de son ­ya­pı­lar da yı­kı­lı­yor

Pa­muk­ka­le’de son ­ya­pı­lar da yı­kı­lı­yor

Tu­rist­le­rin en çok zi­ya­ret et­ti­ği an­tik ha­vuz çev­re­sin­de­ki res­to­ran bi­na­sı i­le ı­sıt­ma ve e­ner­ji sis­tem­le­ri­nin ol­du­ğu bö­lüm kal­dı­rı­lıp, ye­ri­ne mo­dern te­sis­ler ya­pı­la­cakTu­rist­le­rin en çok zi­ya­ret et­ti­ği an­tik ha­vuz çev­re­sin­de­ki res­to­ran bi­na­sı i­le ı­sıt­ma ve e­ner­ji sis­tem­le­ri­nin ol­du­ğu bö­lüm kal­dı­rı­lıp, ye­ri­ne mo­dern te­sis­ler ya­pı­la­cak > Al­tay Va­rol DE­NİZ­Lİ İHA Pa­muk­ka­le’de, ter­mal ha­vu­zun et­ra­fın­da­ki son ya­pı­lar da yı­kı­lı­yor. Dün­ya tu­riz­mi­nin önem­li mer­kez­le­rin­den bi­ri olan Pa­muk­ka­le’de, 20 yıl ön­ce ya­pı­lan res­to­ran bi­na­sı ile ısıt­ma ve ener­ji sis­tem­le­ri­nin ol­du­ğu bö­lüm kal­dı­rı­lı­yor. Ay­dın Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan 15 yıl ön­ce alı­nan yı­kım ka­ra­rı­nın ar­dın­dan Pa­muk­ka­le’de­ki otel ve di­ğer bi­na­lar za­man içe­ri­sin­de tek tek yı­kıl­mış­tı. Son ola­rak Ko­ru­ma Ku­ru­lu’nun ka­ra­rı çer­çe­ve­sin­de tu­rist­le­rin en çok zi­ya­ret et­ti­ği an­tik ha­vuz çev­re­sin­de­ki ya­pı­la­rın yı­kı­mı­na, ge­çen Şu­bat ayın­da baş­lan­mış­tı. Yaz ay­la­rın­da ara ve­ri­len ça­lış­ma­la­ra, tu­rist sa­yı­sı­nın azal­ma­sıy­la bir­lik­te ye­ni­den baş­lan­dı. Özel­lik­le tu­rist­le­rin il­gi gös­ter­di­ği, ra­hat­lık­la gi­ri­lip yü­zü­le­bi­len an­tik ha­vu­zun ke­na­rın­da­ki ya­pı­nın yı­kı­mı ti­tiz­lik­le sür­dü­rü­lü­yor. Çev­re­ye bir za­rar ve­ril­me­me­si için ça­tı­sın­dan sö­kül­me­ye baş­la­nan bi­na­da bü­tün par­ça­lar tek tek el­le alı­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT