BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GENELKURMAY: Uçak­la­rı­mız Kan­dil bölgesini bom­ba­la­dı

GENELKURMAY: Uçak­la­rı­mız Kan­dil bölgesini bom­ba­la­dı

Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, Irak’ın ku­ze­yin­de­ki Kan­dil böl­ge­sin­de tes­pit edi­len PKK/KON­GRA-GEL te­rör ör­gü­tü­ne ait he­def­le­rin, Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri­ne men­sup sa­vaş uçak­la­rın­ca, dün öğ­le sa­at­le­rin­de et­ki­li şe­kil­de vu­rul­du­ğu­nu du­yur­du.Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, Irak’ın ku­ze­yin­de­ki Kan­dil böl­ge­sin­de tes­pit edi­len PKK/KON­GRA-GEL te­rör ör­gü­tü­ne ait he­def­le­rin, Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri­ne men­sup sa­vaş uçak­la­rın­ca, dün öğ­le sa­at­le­rin­de et­ki­li şe­kil­de vu­rul­du­ğu­nu du­yur­du. Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­nın in­ter­net si­te­sin­de yer alan du­yu­ru­ya gö­re, PKK/KON­GRA-GEL te­rör ör­gü­tü­ne ait he­def­ler, Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri­ne men­sup sa­vaş uçak­la­rın­ca, dün öğ­le sa­at­le­rin­de et­ki­li bir şe­kil­de vu­rul­du. Gö­rev­le­ri­ni ba­şa­rıy­la ta­mam­la­yan uçak­lar em­ni­yet­le üs­le­ri­ne dön­dü. İc­ra edi­len ha­re­kat­ta, her za­man ol­du­ğu gi­bi sa­de­ce PKK/KON­GRA-GEL te­rör ör­gü­tü­nün he­def alın­dı­ğı, si­vil hal­kın olum­suz et­ki­len­me­me­si için ge­rek­li has­sa­si­ye­tin gös­te­ril­di­ği vur­gu­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT