BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ya­sak karaca avına 3 bin 750 YTL ce­za

Ya­sak karaca avına 3 bin 750 YTL ce­za

Ko­ru­ma al­tın­da bu­lun­du­ğu için ka­ra­ca­la­rın av­lan­ma­sı­nın ya­sak ol­du­ğu­nu söy­le­yen Gi­re­sun Çev­re ve Or­man Mü­dü­rü Ali Hı­dır, “Bu hay­van­la­rı ko­ru­mak için her­kes üze­ri­ne dü­şen gö­re­vi has­sa­si­yet­le ye­ri­ne ge­tir­me­li­di­r” de­di.Ko­ru­ma al­tın­da bu­lun­du­ğu için ka­ra­ca­la­rın av­lan­ma­sı­nın ya­sak ol­du­ğu­nu söy­le­yen Gi­re­sun Çev­re ve Or­man Mü­dü­rü Ali Hı­dır, “Bu hay­van­la­rı ko­ru­mak için her­kes üze­ri­ne dü­şen gö­re­vi has­sa­si­yet­le ye­ri­ne ge­tir­me­li­di­r” de­di. Gö­re­le il­çe­sin­de ka­çak ola­rak av­la­nan ve ka­ra­ca vu­ran bir ki­şi­nin jan­dar­ma ta­ra­fın­dan ya­ka­lan­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Hı­dır, “Ya­pı­lan araş­tır­ma­da bu ki­şinin da­ha ön­ce de ka­ra­ca av­la­dı­ğı be­lir­len­miş­tir. Bu ki­şi­ye av­la­dı­ğı ka­ra­ca ba­şı­na 3 bin 750 YTL pa­ra ce­za­sı uy­gu­lan­mış­tır. Bu­nun ya­nı sı­ra bu ki­şi­ye ida­ri ve ad­li pa­ra ce­za­sı da uy­gu­la­na­cak­tı­r” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT