BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yeni yılda KOBİ’lere yeni can suyu kredisi

Yeni yılda KOBİ’lere yeni can suyu kredisi

Ha­zi­ne, kü­çük ve or­ta boy iş­let­me­ler i­çin ye­ni yıl­da 1 mil­yar do­lar­lık k­re­di pa­ke­ti da­ha a­çı­yor... Kay­nak, ya­tı­rım ve iş­let­me k­re­di­si o­la­rak kul­lan­dı­rı­la­cakKüre­sel kriz­le kre­di al­ma im­ka­nı da­ra­lan kü­çük ve or­ta bü­yük­lük­te­ki iş­let­me­le­re (KO­Bİ) yar­dım eli hü­kü­met­ten gel­di. KOS­GEB ve Halk Ban­ka­sı’nın sun­du­ğu can­su­yu kre­di­le­ri­ne 2009’da ye­ni­le­ri ek­le­ne­cek. Kre­di te­mi­nin­de ki­lit ro­lü Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı üst­le­ne­cek. Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı, kü­çük ve or­ta bü­yük­lük­te­ki iş­let­me­le­rin (KOBİ) fi­nans­man sı­kın­tı­la­rı­nı çöz­mek üze­re ulus­la­ra­ra­sı fi­nans ku­ru­luş­la­rıy­la te­mas­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Bu çer­çe­ve­de 2009’da Dün­ya Ban­ka­sı, Av­ru­pa Ya­tı­rım Ban­ka­sı ve Av­ru­pa Kon­se­yi Kal­kın­ma Ban­ka­sı’ndan 1 mil­yar do­lar­lık kay­nak sağ­la­na­cak, söz ko­nu­su kay­nak KO­Bİ’le­re ya­tı­rım ve iş­let­me kre­di­si ola­rak da­ğı­tı­la­cak. Ha­zi­ne bu amaç­la, 2009 yı­lın­da sağ­la­ma­yı plan­la­dı­ğı ga­ran­ti­li fi­nans­man li­mi­ti­ni de ge­çen yı­la gö­re 2 mil­yar do­lar, büt­çe tek­li­fi­ne gö­re 1 mil­yar do­lar ar­tır­dı. Böy­le­ce top­lam­da kre­di li­mi­tin­de 4 mil­yar do­larl ık bir ar­tış sağ­lan­dı. Ha­zi­ne’nin, ge­rek büt­çe kay­nak­la­rı ge­rek­se ga­ran­ti im­ka­nı yo­luy­la KO­Bİ’le­re sağ­la­dı­ğı des­tek­le­rin, zor­lu bir dö­nem­den ge­çen Tür­ki­ye’de bü­yü­me ve is­tih­da­mın ko­run­ma­sı­na bü­yük kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı be­lir­ti­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT