BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ki­min ya­ra­sı­na mer­hem

Ki­min ya­ra­sı­na mer­hem

Hikâ­ye­ye şöy­le baş­la­ya­lım:Hikâ­ye­ye şöy­le baş­la­ya­lım: Ev­vel za­man için­de, İs­tan­bul’un bir böl­ge­sin­de teks­til atöl­ye­le­ri man­tar gi­bi ço­ğal­mış. Teks­til atöl­ye­si de­yin­ce ak­la ne ge­lir? Ka­yıt­dı­şı is­tih­dam. Ha­ni ka­çak iş­çi di­yor­lar ya.. Ee­e, bi­zim dev­le­ti­miz ka­çak iş­ler­den hiç hoş­lan­maz. İs­ter ki her şey mev­zu­ata uy­gun ol­sun. ver­gi tam ve­ril­sin. Hat­ta müm­kün­se ka­zan­ma­dan ve­ril­sin. Efen­di­ii­im, dev­le­ti­miz o dö­nem­de bu işi dert et­miş..Ta­a An­ka­ra’lar­dan bir tef­tiş he­ye­ti gön­der­miş. Ma­li­ye­ci­ler, ça­lış­ma mü­fet­tiş­le­ri, po­lis­ler vs. He­yet atöl­ye­le­ri ka­pı ka­pı ge­zi­yor­muş. On­la­ra gö­re hiç­bi­ri­nin el­le tu­tu­lur bir ya­nı yok..El­le tu­tu­lur bir ta­ra­fı ol­ma­yan iş yer­le­ri­ne her ku­rum ken­di açı­sın­dan bas­mış ce­za­yı.. O za­man­ki ra­kam­lar­la 15 mil­yar, 25 mil­yar..35 mil­yar..Ma­lum şim­di­nin 15, 25, 35 bin li­ra­sı.. Tef­ti­şin son­la­rı­na doğ­ru bü­yük­çe bir bi­na gör­müş­ler..Ça­lı­şan yüz­ler­ce in­san..Ora­da­ki tef­ti­şin so­nun­da uy­gun gö­rü­len ce­za 400 mil­yar (bin) ol­muş. İş ye­ri sa­hi­bi yal­var­mış, ya­kar­mış, et­me­yin ey­le­me­yin..Bu iş­ye­ri bu ce­za­yı kal­dı­ra­maz, ka­pa­nır, ba­tar, bu ka­dar in­san iş­siz ka­lır..Ba­ri ma­kul bir şey ya­pın da öde­me­ye ça­lı­şa­lım, de­miş. He­yet din­le­me­miş..İş ye­ri sa­hi­bi de (öy­le de­nir ya) cin­net ge­çir­miş..Ma­li­ye­ci­yi vur­muş, po­li­si ağır ya­ra­la­mış..Ha­di ke­sin ce­za­yı di­ye­rek gi­dip tes­lim ol­muş. .... Ora­yı de­net­le­yen ma­li­ye­ci, ça­lış­ma mü­fet­ti­şi, ma­li po­lis vs..İş ye­ri aç­ma­nın, iş­let­me­nin, ay so­nun­da ma­aş öde­mek için kıv­ran­ma­nın, ayak­ta kal­mak için çır­pın­ma­nın na­sıl bir şey ol­du­ğu­nu bi­le­mez..Ha­yal de ede­mez. Onun için ben hep de­rim ki, bu tip tef­tiş­le­ri ya­pan in­san­la­rın en azın­dan bu sı­ra­lar­dan geç­miş, iş kur­muş bat­mış, iş kur­muş, her şe­yi­ni kay­bet­miş in­san­lar­dan se­çil­me­si la­zım..En azın­dan iç­le­rin­de bu sı­ra­lar­dan geç­miş da­nı­şa­cak in­san ol­ma­sı la­zım. ... Ör­tü­lü mü­sa­ma­ha, ör­tü­lü teş­vik di­ye bir şey var. 5000 ki­şi­nin ka­yıt­dı­şı ma­yıt­dı­şı ça­lış­tı­ğı bir sem­te..Bu tarz iş yer­le­ri­ni bu ka­fay­la tef­tiş edin­ce ki­min ya­ra­sı­na mer­hem olu­yor..Ka­yıt­dı­şı ça­lı­şa­nın hak­kı mı ko­run­muş olu­yor..Yok­sa ada­let mi ye­ri­ni, bu­lu­yor.. Ben de­ne­tim işi­ni be­ce­re­me­di­ği­mi­zi söy­lü­yo­rum..Bu, bu­gü­nün hi­kâ­ye­si de­ğil ama zih­ni­ye­ti­miz çok da de­ğiş­me­di. Sa­de­ce ola­ğa­nüs­tü dö­nem­ler­de azı­cık nor­mal­le­şi­yo­ruz..Onun da bir an­la­mı ol­mu­yor. Za­ten pi­ya­sa şart­la­rı bu tarz iş yer­le­ri­ni ma­li­ye­ci­den, ça­lış­ma mü­fet­ti­şi­nin tef­ti­şin­den, da­ha faz­la hır­pa­la­yıp pe­ri­şan edi­yor. ... Tef­tiş, eko­no­mi­yi ki­tap­lar­dan oku­yan adam­la­rın işi ol­ma­ma­lı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT