BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Canlı yayında müthiş düello

Canlı yayında müthiş düello

Me­rak­la bek­le­nen ek­ran tar­tış­ma­sı dün ger­çek­leş­ti. An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gök­çek; CHP’li Kı­lıç­da­roğ­lu’nun do­ğal­gaz sa­yaç­la­rı ile il­gi­li id­di­ala­rı­nı ce­vap­lan­dır­dı.Me­rak­la bek­le­nen ek­ran tar­tış­ma­sı dün ger­çek­leş­ti. An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gök­çek; CHP’li Kı­lıç­da­roğ­lu’nun do­ğal­gaz sa­yaç­la­rı ile il­gi­li id­di­ala­rı­nı ce­vap­lan­dır­dı. > HA­BER MER­KE­Zİ AN­KA­RA Gün­ler­dir me­rak­la bek­le­nen An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek ile CHP Grup Baş­kan Ve­ki­li Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ara­sın­da­ki ek­ran tar­tış­ma­sı dün ge­ce ger­çek­leş­ti. Kı­lıç­da­roğ­lu, Gök­çek’le il­gi­li or­ta­ya id­di­ala­r attı. Gök­çek de Kı­lıç­da­roğ­lu’yla il­gi­li ba­zı id­di­ala­rı gün­de­me ge­tir­di. KILIÇDAROĞLU KARIŞTIRIYOR Za­man za­man tan­si­yo­nun yük­sel­di­ği Star’da Uğur Dün­dar yö­ne­ti­min­de­ki tar­tış­ma bir sa­at sür­dü. İlk ola­rak sö­zü alan Kı­lıç­da­roğ­lu, dün­ya­da­ki en pa­ha­lı sa­ya­cın An­ka­ra’da sa­tıl­dı­ğı­nı sa­vu­na­rak ne­den ön öde­me­li sa­ya­ca ge­çil­di­ği­ni sor­du. Sa­ya­cın 300 do­la­ra sa­tıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Kı­lıç­da­roğ­lu, bu ra­ka­mın İs­tan­bul’da 190 do­lar ol­du­ğu­nu söy­le­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, Gök­çek’in, “tar­tış­ma prog­ra­mı­na çık­ma­ma­sı ha­lin­de ken­di­si­ni bill­bo­ard­lar­da teş­hir ede­ce­ği­ni” söy­le­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, bill­bo­ard­lar için öde­ne­cek ilan be­de­li­nin 2 mil­yon YTL’yi aşa­ca­ğı­nı, bu ra­ka­mı Gök­çek’in na­sıl kar­şı­la­ya­ca­ğı­nı sor­du. An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin, ön öde­me­li do­ğal gaz sa­ya­cı­nı al­dı­ğı fir­ma­ya, ba­kım-ona­rım, kart ve pil de­ği­şi­mi ile 10 yıl­lık sa­yaç­la­rın de­ği­şi­mi işi­ni de ver­di­ği­ni id­di­a eden Kı­lıç­da­roğ­lu, bu fir­ma­ya bu iş­ler için faz­la­dan pa­ra öden­di­ği­ni öne sür­dü. Gök­çek ise Kı­lıç­da­roğ­lu’nun Do­lar ile Eu­ro­yu bir­bi­ri­ne ka­rış­tır­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, 168 Eu­ro­ya sa­tı­lan sa­ya­cın fa­tu­ra­sı­nı gös­ter­me­si­ni is­te­di. Böy­le bir fa­tu­ra­nın ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden Gök­çek, Kı­lıç­da­roğ­lu’nun me­ka­nik sa­yaç­lar­la elek­tro­nik sa­yaç­la­rı ka­rış­tır­dı­ğı­nı söy­le­di. 14 SORUŞTURMA GEÇİRDİM Gök­çek, İs­tan­bul’da­ki me­ka­nik sa­yaç­la­rın 23 Eu­ro­ya alın­dı­ğı­nı An­ka­ra’da­ki me­ka­nik sa­yaç­la­rın ise 18 Eu­ro­ya alın­dı­ğı­nı açık­la­dı. Kı­lıç­da­roğ­lu’nun 168 Eu­ro­ya alın­dı­ğı­nı id­di­a et­ti­ği sa­yaç­la­rın 63 Eu­ro­ya al­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Gök­çek, pe­şin öde­me­li sa­yaç­lar­la pa­ra­nın pe­şin ola­rak alın­dı­ğı­nı ve iş­lem­le­rin azal­dı­ğı­nı söy­le­di. Va­tan­da­şın mu­ka­ye­se et­me­si için Ka­ra­yal­çın dö­ne­min­de­ki ra­kam­la­rı da açık­la­yan Gök­çek, 1995 yı­lın­da 224 Do­la­ra alı­nan sa­yaç­la­rın ken­di­sin­den bir yıl ön­ce Ka­ra­yal­çın dö­ne­min­de 348 do­la­ra al­mak için iha­le aç­tı­ğı­nı ha­tır­lat­tı. Kı­lıç­da­roğ­lu’nun AK Par­ti­li ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le araş­tı­rıl­ma­dı­ğı ve so­ruş­tur­ma ge­çir­me­di­ği id­di­ala­rı­nı da cevaplandıran Gök­çek, “3 cum­hur­baş­ka­nı 6 baş­ba­kan 14 ada­let ba­ka­nı ile ça­lış­mı­şım. Bu ça­lış­ma­la­rım kar­şı­lı­ğım­da ge­çir­miş ol­du­ğum so­ruş­tur­ma sa­yı­sı 14” di­ye ko­nuş­tu. Gök­çek, An­ka­ra’da­ki elek­trik di­rek­le­ri­nin iha­le­si­nin Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün ya­kın­la­rı­na ve­ril­di­ği id­di­ala­rı­nı da sözleşmeyi göstererek ya­lan­la­dı. YOLSUZLUKLARI KONUŞALIM CHP ve Kı­lıç­da­roğ­lu’na iliş­kin id­di­ala­rı di­le ge­ti­ren Gök­çek, şöy­le ko­nuş­tu: “O za­man şun­la­rı ko­nu­şa­lım; Kı­lıç­da­roğ­lu geç­miş­te fa­hiş fi­yat­la kö­mür sat­tı. Çan­ka­ya Be­le­di­ye­si ve CHP Ge­nel mer­ke­zi­nin alı­mın­da­ki yol­suz­luk­la­rı ko­nu­şa­lım...” Kı­lıç­da­roğ­lu ise An­ka­ra­lı 800 bin abo­ne­den ya­zı­lım ha­ta­sın­dan do­la­yı 17 tril­yon faz­la pa­ra alın­dı­ğı­nı ileri sürdü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT