BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye’nin yeni yüzü Sivaslı Tülin Şahin

Tür­ki­ye’nin yeni yüzü Sivaslı Tülin Şahin

Tür­ki­ye’nin ulus­la­ra­ra­sı tu­rizm ta­nı­tım­la­rın­da kul­la­na­ca­ğı isim, “Si­vas­lı Cindy” ola­rak ün ya­pan man­ken Tü­lin Şa­hin ol­du.Tür­ki­ye’nin ulus­la­ra­ra­sı tu­rizm ta­nı­tım­la­rın­da kul­la­na­ca­ğı isim, “Si­vas­lı Cindy” ola­rak ün ya­pan man­ken Tü­lin Şa­hin ol­du. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay’ın, 2009 dü­zen­le­di­ği top­lan­tı­da, Tür­ki­ye’nin 2008’de ol­du­ğu gi­bi, dün­ya or­ta­la­ma­sı­nın üze­rin­de bü­yü­mek ve Tür­ki­ye mar­ka­sı­nı da­ha da güç­len­dir­mek için ça­lış­ma­lar ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­di. BÜT­ÇE 100 MİL­YON YTL 2008’de 120 mil­yon do­la­rın üze­rin­de büt­çey­le kam­pan­ya ya­pıl­dı­ğı­nı, 14 bi­ne ya­kın se­ya­hat sek­tö­rü tem­sil­ci­sini ağır­la­dık­la­rı­nı an­lat­tı. Can­nes Film Fes­ti­va­li, Eu­ro­vi­si­on gi­bi or­ga­ni­zas­yon­la­ra ve 2008’in Rus­ya’da Türk yı­lı ola­rak kut­lan­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Bakan Gü­nay, 2009 yılında da Fran­sa’da Türk mev­si­mi ola­ca­ğı­nı söy­le­di. Bu yıl Tür­ki­ye’nin ta­nı­tı­mı için ay­rı­lan büt­çe ise 100 mil­yon YTL oldu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95471
  % 1.48
 • 4.7602
  % -0.69
 • 5.5683
  % -0.79
 • 6.2386
  % -0.81
 • 188.155
  % -0.93
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT