BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Per­hiz ve tur­şu!..

Per­hiz ve tur­şu!..

İna­na­mı­yo­rum!.. “Ha­ke­min om­zu­nu tu­tan fut­bol­cu için”, ek­ran­lar­dan “Ey ha­kem, ne­den kar­tı­nı da­ya­mı­yor­sun; se­ni her­ke­sin önün­de ne du­ru­ma dü­şü­rü­yor; kim­den kor­ku­yor­sun; ken­di­ni dü­şün­mü­yor­san ha­kem­li­ği dü­şün; bas­tır kar­tı” di­ye bas bas ba­ğı­ran yo­rum­cu, sev­gi­li Er­man To­roğ­lu de­ğil mi?..İna­na­mı­yo­rum!.. “Ha­ke­min om­zu­nu tu­tan fut­bol­cu için”, ek­ran­lar­dan “Ey ha­kem, ne­den kar­tı­nı da­ya­mı­yor­sun; se­ni her­ke­sin önün­de ne du­ru­ma dü­şü­rü­yor; kim­den kor­ku­yor­sun; ken­di­ni dü­şün­mü­yor­san ha­kem­li­ği dü­şün; bas­tır kar­tı” di­ye bas bas ba­ğı­ran yo­rum­cu, sev­gi­li Er­man To­roğ­lu de­ğil mi?.. Evet, o!.. Ama ba­kın, “ay­nı” Er­man To­roğ­lu, ma­çın ha­ke­mi­ne “Sen ace­mi­sin, bu işi öğ­re­ne­me­miş­sin, bil­mi­yor­sun” di­yen fut­bol­cu­ya “ve­ri­len ce­za­nın kal­dı­rı­lı­şı­nı” na­sıl sa­vu­nu­yor; “Di­sip­lin Ku­ru­lu’nda­ki ace­mi­ler, Ser­can’ın ha­ke­me ‘Sen bu işi bil­mi­yor­sun, ace­mi­sin’ cüm­le­si­ne bir maç ce­za ve­ri­yor­lar. Şim­di ben Di­sip­lin Ku­ru­lu’na de­sem ki, ‘Siz de ace­mi­si­niz, de­mek ki fut­bol­dan na­si­bi­ni­zi al­ma­mış­sı­nız’ be­ni mah­ke­me­ye mi ve­re­cek­ler? Ben­ce ve­re­mez­ler. Çün­kü bu­ra­da ne mah­ke­me­ye ve­ri­le­cek, ne de ce­za ve­ri­le­cek bir du­rum var.” Bir de­fa Er­man To­roğ­lu, “ida­re hu­ku­kun­da­ki ce­za ile ce­za hu­ku­kun­da­ki ce­za­yı bir­bi­ri­ne ka­rış­tı­rı­yor” ve bu yüz­den “Be­ni mah­ke­me­ye mi ve­re­cek­ler” di­ye­bi­li­yor; el­bet­te “Se­ni mah­ke­me­ye ver­mez­ler”, ama “teş­ki­lat men­su­bu ol­san, teş­ki­lât di­sip­lin yö­net­me­li­ği­ne” gö­re ‘Di­sip­lin Ku­ru­lu’nu kü­çük dü­şür­mek­ten’ bal gi­bi ida­ri ce­za ve­rir­ler ve de “gık” di­ye­mez­sin; bu bir!.. İkin­ci­si, me­se­la sen bir “dev­let me­mu­ru ol­san” ve her­ke­sin or­ta­sın­da mü­dü­rü­ne “Sen bu işin ace­mi­si­sin, bu işi bil­mi­yor­sun, öğ­ren de gel” de­sen, aca­ba “ne ka­dar ve na­sıl bir ida­ri ce­za alır­sın” hiç dü­şün­dün mü?.. Üçün­cü­sü ve de asıl önem­li­si, bir fut­bol­cu, bir ha­ke­me, bü­tün fut­bol­cu­la­rın or­ta­sın­da “Sen ace­mi­sin, bu işi öğ­re­ne­me­miş­sin, bil­mi­yor­sun” der de, “ce­za al­maz­sa”, ha­kem­le­re bü­tün fut­bol­cu­lar maç sı­ra­sın­da “ben­zer” söz­ler söy­le­me­ye baş­lar­lar­sa, or­ta­da “ha­kem oto­ri­te­si, ha­kem di­sip­li­ni” ka­lır mı; so­ru­yo­rum; han­gi ha­kem ar­tık “böy­le bir or­tam­da” sağ­lık­lı bir maç yö­ne­te­bi­le­cek­tir?.. Tah­kim Ku­ru­lu “Ser­can’ın ce­za­sı­nı kal­dır­mak­la”, fut­bol sa­ha­la­rı­nın or­ta­sı­na tam bir “fi­ti­li ateş­len­miş sa­at­li bom­ba koy­muş­tur”; tam bir skan­dal!.. Hem Tah­kim Ku­ru­lun üye­le­ri­ne, hem de sev­gi­li Er­man To­roğ­lu’na, Ta­hir Kum kar­de­şi­min “haf­ta için­de” Sa­bah Ga­ze­te­si’nde çı­kan “Go­lün ön­ce­si de of­sayt” baş­lık­lı “yö­net­me­li­ği ve 29’un­cu mad­de­yi dos­doğ­ru yo­rum­la­yan” ya­zı­sı­nı oku­ma­la­rı­nı öne­ri­rim!.. Ge­ne sev­gi­li Kum’un “çok iyi ör­nek­le­ri” ile or­ta­ya koy­du­ğu “yan­lış kart gös­te­ri­len fut­bol­cu­nun Di­sip­lin ve Tah­kim Ku­rul­la­rı ka­rar­la­rıy­la kal­dı­rı­lan ve de kart gös­te­ril­me­si ge­re­ken fut­bol­cu­ya kar­tı ve­ren” ka­rar­la­rıy­la il­gi­li ya­zı­la­rı­nın da dik­kat­le okun­ma­sı­nı tav­si­ye ede­rim ve “kar­tı kal­dır­dık­tan son­ra baş­ka­sı­na ver­me ka­ra­rı­nın” da na­sıl bir “sa­at­li bom­ba ol­du­ğu­nun” iyi­ce an­la­şıl­mış ol­ma­sı­nı di­le­rim. Bit­me­di; Er­man To­roğ­lu, “Okan’ın ba­ca­ğı­nın kı­rıl­dı­ğı maç­ta­ki” o unu­tul­ma­yan “Okan’ın ba­şu­cu­na gi­dip, onun dü­şü­şü­ne inan­ma­dı­ğı­nı ve onun için kart gös­ter­me­di­ği­ni or­ta­ya ko­yan ve ‘Kalk aya­ğa, be­ni al­da­ta­maz­sın’ di­yen tav­rın­da” hâ­lâ ıs­rar edi­yor; di­yor ki, ya­zı­sın­da; “Ya­tar gi­rer­sin, ka­ya­rak gi­rer­sin ve­ya or­ta­da­ki to­pa ayak uza­tır­sın. Top ara­dan fır­lar. Aya­ğın ra­ki­be ge­lir. Her şey ta­mam. Kart bi­le ol­maz. Hat­ta ra­kip sed­ye ile sa­kat­la­nıp çı­kar, o se­ni il­gi­len­dir­mez.” FI­FA’nın “ya­ta­rak, ka­ya­rak ra­ki­bin aya­ğın­da­ki to­pa mü­da­ha­le­le­re kar­şı” ha­kem­le­re ver­di­ği ta­li­ma­tı “ta­ma­men in­kâr eden” bu gö­rüş, ya­ni “aya­ğı­nı kır­san bi­le kart yok” gö­rü­şü, To­roğ­lu’nun hâ­l⠓za­man tü­ne­lin­de ve Okan ola­yın­da kal­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor”; ya­zık!.. Ha­kem­ler, bı­ra­kın Er­man To­roğ­lu’nu, FI­FA’yı, “in­san ola­rak”, böy­le­si­ne mü­da­ha­le­le­re izin ver­me­yin, gös­te­rin sa­rı­yı hat­ta kır­mı­zı­yı, bit­sin, mes­lek­taş­la­rı­nı ay­lar­ca ve bel­ki de ha­yat­la­rı bo­yun­ca fut­bol oy­na­mak­tan men ede­bi­le­cek bu gad­dar­lık­lar!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT