BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Us­lan­maz ku­mar­baz­lar

Us­lan­maz ku­mar­baz­lar

Po­lis ekip­le­ri, Zin­cir­li­ku­yu Ko­re Şe­hit­le­ri Cad­de­si’nde tu­rizm şir­ke­ti adı al­tın­da fa­ali­yet gös­te­ren iş ye­ri­ne, ku­mar oy­na­tıl­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le ge­ce ope­ras­yon dü­zen­le­di.Po­lis ekip­le­ri, Zin­cir­li­ku­yu Ko­re Şe­hit­le­ri Cad­de­si’nde tu­rizm şir­ke­ti adı al­tın­da fa­ali­yet gös­te­ren iş ye­ri­ne, ku­mar oy­na­tıl­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le ge­ce ope­ras­yon dü­zen­le­di. İş ye­rin­de ya­pı­lan ara­ma­da, 2 ru­let ma­sa­sı, 6 “Black Jack” ma­sa­sı ile çok sa­yı­da oyun pu­lu ve oyun ka­ğı­dı ele ge­çi­ril­di. Ope­ras­yon­da, bu iş ye­rin­de ku­mar oy­na­dık­la­rı ya da oy­nat­tık­la­rı id­di­a edi­len 14’ü ka­dın 31 ki­şi ya­ka­lan­dı. Şüp­he­li­ler, hak­la­rın­da iş­lem ya­pıl­mak üze­re şu­be­ye gö­tü­rül­dü. Da­ha ön­ce ku­mar oy­nan­dı­ğı id­di­asıy­la bi­ri 2 ay ön­ce ol­mak üze­re top­lam 9 de­fa ope­ras­yon ya­pı­lan iş ye­ri­nin gi­ri­şin­de, dı­şa­rı­yı gös­te­ren ka­me­ra bu­lun­ma­sı dik­ka­ti çek­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT