BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mert Nob­re Cim­bom se­ver

Mert Nob­re Cim­bom se­ver

Be­şik­taş’ın Bre­zil­ya asıl­lı Türk oyun­cu­su Mert Nob­re, G.Sa­ray der­bi­si için gün sa­yı­yor.Be­şik­taş’ın Bre­zil­ya asıl­lı Türk oyun­cu­su Mert Nob­re, G.Sa­ray der­bi­si için gün sa­yı­yor. 2004 se­zo­nun­da F.Bah­çe for­ma­sıy­la çık­tı­ğı G.Sa­ray maç­la­rı­nı boş geç­me­yen Nob­re, ba­şa­rı­sı­nı Be­şik­taş’ta da sür­dür­dü. Nob­re, G.Sa­ray’a kar­şı oy­na­dı­ğı 6 maç­ta da gol atar­ken, bu maç­la­rın 5 ta­ne­si sam­ba­cı­nın for­ma­sı­nı giy­di­ği ta­kım­la­rın ga­li­bi­ye­tiy­le so­nuç­lan­dı. Ocak ayın­da Be­şik­taş’la olan söz­leş­me­si­ni 3 yıl da­ha uzat­ma­ya ha­zır­la­nan Nob­re, oy­na­ma­sı ha­lin­de gol­le­ri­ne Ali Sa­mi Yen’de de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­di. Mert Nob­re, “İki ta­kım için de bü­yük önem ta­şı­yan bir der­bi ola­cak. 3 pu­an ala­rak ta­til dö­ne­mi­ne ka­fa­mız ra­hat gir­mek is­ti­yo­ruz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT