BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nükleer santrale onay

Nükleer santrale onay

Tür­ki­ye Atom Ener­ji­si Ku­ru­mu (TA­EK) Tür­ki­ye’de ilk nük­le­er san­tra­lin ya­pı­mı için açı­lan ve yal­nız­ca Rus dev­let şir­ke­ti Atoms­tro­yex­port-In­ter RA­O-Park Tek­nik’ten olu­şan or­tak­lı­ğın ka­tıl­dı­ğı iha­le­de or­tak­lı­ğın tek­no­lo­ji tek­li­fi­ni uy­gun bul­du.Tür­ki­ye Atom Ener­ji­si Ku­ru­mu (TA­EK) Tür­ki­ye’de ilk nük­le­er san­tra­lin ya­pı­mı için açı­lan ve yal­nız­ca Rus dev­let şir­ke­ti Atoms­tro­yex­port-In­ter RA­O-Park Tek­nik’ten olu­şan or­tak­lı­ğın ka­tıl­dı­ğı iha­le­de or­tak­lı­ğın tek­no­lo­ji tek­li­fi­ni uy­gun bul­du. Gü­ven­lik­le il­gi­li 9 kri­ter üze­rin­den ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­de gru­ba an­la­şıl­ma­yan hu­sus­lar­la il­gi­li bir­çok so­ru so­rul­du. Son ola­rak 15 Ara­lık ta­ri­hi­ne ka­dar sü­re ve­ril­miş­ti. Nükleer santralle ilgili son kararı hükümet verecek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 105064
  % -0.25
 • 3.5117
  % 1.12
 • 4.1801
  % 0.27
 • 4.7258
  % -0.06
 • 146.094
  % -0.35
 
 
 
 
 
KAPAT