BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nükleer santrale onay

Nükleer santrale onay

Tür­ki­ye Atom Ener­ji­si Ku­ru­mu (TA­EK) Tür­ki­ye’de ilk nük­le­er san­tra­lin ya­pı­mı için açı­lan ve yal­nız­ca Rus dev­let şir­ke­ti Atoms­tro­yex­port-In­ter RA­O-Park Tek­nik’ten olu­şan or­tak­lı­ğın ka­tıl­dı­ğı iha­le­de or­tak­lı­ğın tek­no­lo­ji tek­li­fi­ni uy­gun bul­du.Tür­ki­ye Atom Ener­ji­si Ku­ru­mu (TA­EK) Tür­ki­ye’de ilk nük­le­er san­tra­lin ya­pı­mı için açı­lan ve yal­nız­ca Rus dev­let şir­ke­ti Atoms­tro­yex­port-In­ter RA­O-Park Tek­nik’ten olu­şan or­tak­lı­ğın ka­tıl­dı­ğı iha­le­de or­tak­lı­ğın tek­no­lo­ji tek­li­fi­ni uy­gun bul­du. Gü­ven­lik­le il­gi­li 9 kri­ter üze­rin­den ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­de gru­ba an­la­şıl­ma­yan hu­sus­lar­la il­gi­li bir­çok so­ru so­rul­du. Son ola­rak 15 Ara­lık ta­ri­hi­ne ka­dar sü­re ve­ril­miş­ti. Nükleer santralle ilgili son kararı hükümet verecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT