BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > te­be­şir to­zu

te­be­şir to­zu

“-Nefretin kök salması, tıpkı kötü ün gibidir... Yok edilmesi zordur...” (...B.Gracian)te­be­şir to­zu “-Nefretin kök salması, tıpkı kötü ün gibidir... Yok edilmesi zordur...” (...B.Gracian) bir film di­ya­lo­ğu! “-Sahibini ateşten kurtaramayan aklı neyleyeyim?...” (...Reis Bey filminden) Te­mel’in ye­ri Bin­di­ği tre­nin ma­ki­nis­ti yol­da kalp kri­zin­den ölün­ce Te­mel, “Ben kul­la­nı­rım” de­miş... Ve hiç­bir prob­lem ol­ma­dan, hat­ta nor­mal ta­ri­fe­den on da­ki­ka ön­ce is­tas­yo­na var­mış... Her­kes teb­rik et­miş; -Na­sıl böy­le ge­le­bil­din?... “-Fre­nin ye­ri­ni beş da­ki­ka ön­ce bul­dum...” Bizimkiler (...Haf­ta­nın bom­ba­la­rı Al­man­ya Bi­zim­ki­ler’den) Ya­zı iş­le­rin­den İb­ra­him Abi; mu­ha­se­be­den Asi­ye Ha­nım’dan bir adet zarf is­ter. Asi­ye Ha­nım so­rar, “Na­sıl ol­sun?... Pen­ce­re­li mi?... İb­ra­him Abi; “-Evet bal­ko­nu da ol­sun...” *** İb­ra­him Abi san­tra­le ge­lir, ba­kar ki Ra­bi­a Ha­nım’ın su­ra­tın­dan dü­şen bin par­ça. Te­sel­li edi­yor; “-Üzül­me Ra­bi­a, is­te­me­ye gel­di­ler de be­ğen­me­di­ler­se, on­la­ra söy­le, önem­li olan iç gü­zel­li­ği­dir...” itiraf reyonu (...isim: gi­zem naz ...şe­hir: an­ka­ra ...yaş: giz­li) Ge­çen bir iti­raf var­dı; şu­nun ba­şı­na bu gel­di, bu­nun ba­şı­na bu gel­di... “Çev­rem kor­ku fil­mi gi­bi” an­la­mın­da bir iti­raf... “Ben de ya­za­yım” de­dim baş­la­dım; Bir ar­ka­da­şım kalp kri­zi ge­çi­rip öl­dü­ğün­de 21 ya­şın­day­dı... Di­ğe­ri­ni vur­du­lar, son­ra ara­ba­sı ile ya­kıp ara­ba­yı de­re­ye yu­var­la­dı­lar... Bir baş­ka ar­ka­da­şım oğ­lu, eşi, ka­yın­va­li­de­si ve bal­dı­zı­nı öl­dür­dü, ha­pis­te... Der­ken, de­vam ede­me­dim... (omer.soztutan@tg.com.tr - itiraf edin, rezil edelim...) Ayaküstü... Es­ki­den, “Bun­la­rı bi­li­yor muy­du­nuz” kö­şe­le­ri olur­du... Şu­nun gi­bi; ... -Er­tuğ­rul Sağ­lam’ın ko­vul­ma­sı­na se­bep olan Me­ta­list Khar­kiv ta­kı­mı­nı bu se­zon Av­ru­pa’da yen­miş tek tek­nik di­rek­tör ol­du­ğu­nu; Bİ­Lİ­YOR MUY­DU­NUZ?... kadınlar&erkekler (...İde­al er­kek na­sıl ol­ma­lı?... Emi­ne Ya­zı­cı’nın tes­bit­le­ri... Ger­çek bun­lar ha­a) -Bo­yu en ide­al 1.75 ol­sun... Öy­le yol­da yü­rür­ken ne dev gi­bi dur­sun ne de ufa­cık... El­le­ri ba­kım­lı te­miz ol­sun. Ne bü­yük ne de tom­bul ol­sun. ... -Ke­sin­lik­le ama ke­sin­lik­le vü­cut ça­lış­mış ol­ma­sın... Pek çok kız siz er­kek­le­rin san­dı­ğı­nın ak­si­ne şiş vü­cut sev­mez. ... -Diş­ler be­yaz ve te­miz ol­sun, ter­ci­hen si­ga­ra iç­me­sin. Ken­di­ne öz­gü bir par­fü­mü ol­sun ki ha­tun kıs­mı ner­de o ko­ku­yu al­sa er­ke­ği­ni ha­tır­la­sın... ... -Biz kız­lar ara­ba­ya pa­ra­ya ba­yı­lı­rız sa­nır­sı­nız. Ala­ka­sı yok. Adam ge­le­cek va­at et­sin. Eği­tim­li ol­sun, ça­lış­kan ol­sun ye­ter. O ha­ya­tı­nı ka­za­nır za­ten... ... -Ço­cuk­la­rı sev­sin... Bu çok önem­li... Şef­kat­li er­kek ço­cuk ya­nın­da bel­li olur. Ha­tu­nu­nu de­li gi­bi sev­sin, baş­ka­sı­nı gö­zü gör­me­sin... Sev­di­ği­ni ara sı­ra bel­li et­sin... ... -Kıs­kanç ol­sun, adam ol­sun, kız­dı mı vur­sun ma­sa­ya yum­ru­ğu­nu... Ama ha­ta­lıy­sa da özür di­le­me­yi bil­sin... ... -Önem­li gün­le­ri unut­ma­sın... Sa­çı­mı­zı kes­ti­rip bo­ya­tın­ca dal­ga geç­me­sin il­ti­fat et­sin... Es­ki kız ar­ka­daş­la­rıy­la ke­sin­lik­le gö­rüş­me­sin... ... -Asos­yal ol­ma­sın... Ana ku­zu­su ol­ma­sın... De­li­kan­lı ol­sun, sev­mi­yor­sa uzat­ma­sın... Eğ­len­ce pe­şin­dey­se ha­tu­nun ca­nı­nı yak­ma­sın... Gü­na­hı­nı al­ma­sın... ... -Ke­sin­lik­le çi­çek gön­der­me­yi ve he­di­ye al­ma­yı unut­ma­sın (Yıl­da iki çi­çek, bi bö­cek si­zi öl­dür­mez di­mi bey­ler?...) iğ­ne­lik... EFENDİLER! ­­Sattılar emâneti, Yıkım bozgun getirdi... Ermeni ihâneti, Osmanlı’yı bitirdi! Koca devlet kayıptır, Kim kimden özür diler? Efendiler ayıptır, Ayıptır efendiler! Soykırım kampanyası, Türk’e tuzak bilesin... Ermeni eşkıyâsı, Bizden özür dilesin! (...Se­fa Ko­yun­cu)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT