BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Maçı Deniz kurtardı

Maçı Deniz kurtardı

Şa­yet F.Bah­çe gi­bi 100 mil­yon eu­ro ma­li­yet­li bir ta­kım, ba­na gö­re bu­gün­kü li­gin en za­yıf­la­rın­dan bi­ri­ne or­ta ala­nı tes­lim edip, ko­lay­ca du­var pa­sı yi­yip, ka­le­sin­de de gol gö­rü­yor­sa, vay ki vay...Şa­yet F.Bah­çe gi­bi 100 mil­yon eu­ro ma­li­yet­li bir ta­kım, ba­na gö­re bu­gün­kü li­gin en za­yıf­la­rın­dan bi­ri­ne or­ta ala­nı tes­lim edip, ko­lay­ca du­var pa­sı yi­yip, ka­le­sin­de de gol gö­rü­yor­sa, vay ki vay... Öm­rü­nün ya­rı­sı­nı tek­nik di­rek­tör­lü­ğe ada­mış Ara­go­nes‘in ku­ca­ğı­na bı­ra­kı­lan bu bom­ba, di­ye­cek­si­niz ki, Zi­co ile Av­ru­pa’da fa­lan­ca iş­le­ri yap­tı. Eğ­ri­si doğ­ru­su­na denk gel­di­ğin­de fut­bol dün­ya­sın­da ne­ler ol­mu­yor ki? Ama Fah­ri‘nin ön­der­li­ğin­de, Za­fer ve Ca­ner isim­li bir meç­hul ile kap­tır­dı­ğı­nız her to­pu, ya da kar­şı­da baş­la­tı­lan her ata­ğı ce­za sa­ha­nı­zın do­lay­la­rın­da bu­lu­yor­sa­nız, de­mek ki on­ca pa­ra­ya da­ha bü­yük ta­kım ola­ma­mış­sı­nız­dır. Ta­mam, Lu­ga­no ile Edu‘nun yok­lu­ğu bü­tün ta­kı­mın ak­lı­nı o böl­ge­ye ki­lit­le­ye­bi­lir ama, ne Em­re‘nin 10 da­ki­ka­lık so­lu­ğu, ne de Güi­za‘nın eks­tra me­sa­isi bas­kı­lı ve et­ki­li fut­bol oy­na­ma­nı­zı sağ­la­ya­maz. Ara­go­nes, özel­lik­le ikin­ci ya­rı ile bir­lik­te ta­kı­mı­nın or­ta alan­da­ki mah­ku­mi­ye­ti­ne De­niz‘le son ver­me ka­ra­rı­nı ala­rak ben­ce dün ak­şam­ki üç pua­nın en bü­yük mi­ma­rı ol­du. Jo­si­co‘nun sa­vu­nu­cu­lu­ğu­na De­niz ek­le­nin­ce, Fah­ri‘nin ge­tir­di­ği top­lar, Vey­sel‘in go­lü­ne ka­dar ser­gi­le­di­ği iş­ler­li­ği kay­be­di­ver­di. Dei­vid‘le Uğur‘un oyun ala­nı­nın sa­de­ce Alex‘i çev­re­le­yen böl­ge­le­rin­de me­sa­i ver­me­le­ri, F.Bah­çe ta­kı­mı­nın oyu­nu ya­ya­rak ra­ki­bi­nin sa­vun­ma dü­şün­ce­le­ri­ni alt et­me­si­ni en­gel­li­yor. He­le he­le Dei­vid‘i çiz­gi­de hiç gö­re­me­mek bir tu­haf... Sa­vun­ma­sı­nın or­ta­sı yok ol­muş Sel­çuk‘u da sa­kat­lık­tan do­la­yı kay­bet­miş F.Bah­çe, bir ha­kem ti­yat­ro­su­nun için­den çı­kar­dı­ğı ilk gol ve fut­bol sa­na­tı ko­kan ikin­ci go­lü ile hiç oy­na­ma­dan, hiç po­zis­yon oluş­tur­ma­dan bir ma­çı da­ha ce­bi­ne in­dir­di. Ara­go­nes, bu ta­kım­la, bu oyun­cu­lar­la val­la­hi de iyi gi­di­yor. Ama Güi­za ge­çen se­ne Mal­lor­ca’da ge­çir­di­ği gün­le­ri otu­rup vi­de­odan sey­ret­se, “Vay anam vay. Ben ne­re­ye gel­dim” di­ye otu­rur ağ­lar her hal­de. Kon­yas­por ma­çın sih­ri­ni, eli­ne ge­çir­di­ği ikin­ci dev­re­nin ba­şın­dan son­ra an­cak 11 da­ki­ka sür­dü­rüp, bu an­la­yı­şı­nın ürü­nü ile bir gol bu­la­bil­di hep­si o...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT