BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­fız­lar, Gö­nen­li Meh­met Efen­di anı­sı­na ya­rı­şa­cak

Ha­fız­lar, Gö­nen­li Meh­met Efen­di anı­sı­na ya­rı­şa­cak

Sul­ta­nah­met Ca­mi­i es­ki imam-ha­ti­bi Gö­nen­li Meh­met Öğüt­çü Ho­ca­efen­di ve­fa­tı­nın 18. se­ne­si mü­na­se­be­tiy­le prog­ram­lar­la anı­la­cak.> İs­tih­ba­rat Ser­vi­si İS­TAN­BUL Sul­ta­nah­met Ca­mi­i es­ki imam-ha­ti­bi Gö­nen­li Meh­met Öğüt­çü Ho­ca­efen­di ve­fa­tı­nın 18. se­ne­si mü­na­se­be­tiy­le prog­ram­lar­la anı­la­cak. 10 Ocak 2009’da Sul­ta­nah­met Ca­mi­i’nde Mev­lid-i Şe­rif oku­na­cak. Aka­bin­de 11 Ocak’ta da Eyüp Müf­tü­lü­ğü Kon­fe­rans Sa­lo­nun­da ha­fız­lık ya­rış­ma­sı dü­zen­le­ne­cek. Gö­nen­li Meh­met Efen­di Vak­fı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ya­rış­ma­ya ka­tıl­mak için, ha­fız ol­mak, 25 ya­şın­dan kü­çük ol­mak ve er­kek ol­mak şar­tı ara­nı­yor. Bi­rin­ci­ye 15 gün­lük um­re zi­ya­re­ti, ikin­ci­ye 1 Ata li­ra ve üçün­cüye de ya­rım Ata li­ra ödül ve­ri­le­cek. Ya­rış­ma­ya ka­tıl­mak is­te­yen­le­rin 30 Ara­lık 2008 Sa­lı ak­şa­mı­na ka­dar baş­vur­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Ya­rış­ma­nın ön ele­me­si ise 3 Ocak 2009 Cu­mar­te­si gü­nü sa­at 09.00’da Va­kıf mer­ke­zin­de ya­pı­la­cak. Ya­rış­ma­ya ka­tıl­mak is­te­yen­ler (212) 631 02 99 nu­ma­ra­lı te­le­fon­dan bil­gi ala­bi­lir­ler.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT