BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Saygıda kusur etmemeli!

Saygıda kusur etmemeli!

Mes­cid­le­re, ca­mi­le­re ge­len­le­re ve­ri­len se­vap, bu­ra­la­ra ge­lin­di­ğin­de gös­te­ri­len edeb­le­re bağ­lı­dır.



Mes­cid­le­re, ca­mi­le­re ge­len­le­re ve­ri­len se­vap, bu­ra­la­ra ge­lin­di­ğin­de gös­te­ri­len edeb­le­re bağ­lı­dır. Bu­ra­la­rı, sı­ra­dan yer gi­bi gö­ren, dav­ra­nış­la­rın­da say­gı­sız­lık gös­te­ren va­de­di­len se­vap­la­ra, ih­san­la­ra ka­vu­şa­maz. İs­lam bü­yük­le­ri bu­na çok dik­kat eder­ler­di. Bir gün Half bin Ey­yûb haz­ret­le­ri mes­cid­de iken ya­nı­na ço­cu­ğu gel­di ve ken­di­si­ne dün­ye­vî bir şey hak­kın­da so­ru sor­du. O da kal­kıp mes­cid­den dı­şa­rı çık­tı ve ço­cu­ğu­na ce­vap ver­di. Son­ra ge­ri dön­dü ve şöy­le de­di: “Ben, mes­cid için­de dün­ya ke­lâ­mı söy­le­me­yi hoş gör­me­dim.” Pey­gam­ber efen­di­miz, “Ahir za­man­da ba­zı kim­se­ler, mes­cid­ler­de dün­ya­dan ko­nu­şa­cak­lar, dün­ya ke­la­mı söy­le­ye­cek­ler. On­lar­la be­ra­ber ol­ma­yın! Al­la­hü te­âlâ­nın böy­le kim­se­ler­le işi yok­tur“ bu­yur­du. Emî­rül-Mü­mi­nîn haz­re­ti Ömer, mes­cid­de yük­sek ses­le ba­ğı­ran bi­ri­si­ni işit­ti­ği za­man kam­çı­sı ile ona vu­rur ve “Ne­re­de ol­du­ğu­nu bil­mi­yor mu­sun? Mes­cid­de otu­ran bir kim­se, Yü­ce Al­lah’ın hu­zu­run­da bu­lu­nu­yor de­mek­tir!” bu­yu­rur­du. Sâd bin El’mü­sey­yeb haz­ret­le­ri­ne “Siz­ce, ce­na­ze na­ma­zın­da bu­lun­mak mı, yok­sa mes­cid­de otur­mak mı, da­ha se­vim­li­dir?” di­ye sor­muş­lar. O da de­miş ki: “Ba­na, mes­cid­de otur­mak da­ha se­vim­li­dir. Zi­ra ben, mes­cid­de otur­du­ğum müd­det­çe me­lek­ler be­nim için is­tiğ­far eder­ler. Bu ise, ce­na­ze üze­ri­ne na­maz kı­lan hak­kın­da ge­len ha­ber­de­ki; bir, iki ve­ya üç kı­rat­lık se­vap­tan da­ha fa­zi­let­li­dir.” Haz­re­ti Ali, “İn­sa­noğ­lu öl­dü­ğü za­man, yer­yü­zün­de na­maz kıl­dı­ğı yer ve gök­te de ame­li­nin yük­sel­di­ği yer onun için ma­tem tu­ta­rak ağ­lar” bu­yur­muş ve son­ra da şu âye­ti oku­muş­tur: “Gök­te de, yer­de de on­lar (ka­fir­ler) için gök ile yer ağ­la­ma­dı.” (Du­han/29) Ca­mi­le­re dün­ya­lık men­fa­at­ler için ge­len­le­rin el­le­ri­ne za­rar ve zi­yan­dan baş­ka bir şey geç­me­ye­cek­tir. Pey­gam­ber efen­di­miz bu­yur­du ki: “Ahir za­man­da üm­me­tim­den bir tâi­fe ge­le­cek ve bun­lar ca­mi­le­re ge­le­rek hal­ka ku­rup otu­ra­cak­tır. Bun­la­rın zik­ri dün­ya ve onun sev­gi­si­dir. Bu ba­kım­dan sa­kın bun­lar­la otur­ma­yı­nız.” “Ca­mi­ler­de bin­den faz­la ki­şi na­maz kı­la­cak, iç­le­rin­de bir mü­min bu­lun­ma­ya­cak.” Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT