BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yüksek YTL, düşük kur döneminin sonuna gelindi

Yüksek YTL, düşük kur döneminin sonuna gelindi

Yatırımcılar, dünyada sıfıra inen faiz sonrası piyasayı likiditeyle kontrol etmeye çalışan merkez bankalarının alacağı yeni tedbirleri yakından takip edecekEko­no­mik ve­ri­le­rin dı­şın­da ya­tı­rım­cı­lar, fa­iz in­di­rim ka­rar­la­rı­nı ve ABD’nin oto­mo­tiv sek­tö­rü için ha­zır­la­dı­ğı yar­dım pa­ke­tiy­le il­gi­li ge­liş­me­le­ri ya­kın­dan ta­kip et­ti. Ag­re­sif fa­iz in­di­ren FED’in ka­ra­rından son­ra bor­sa­lar bu­nu ön­ce olum­lu al­gı­la­ya­rak yük­se­li­şe geç­ti, do­lar­da­ki dü­şüş hız­lan­dı. Do­lar­da­ki de­ğer kay­bı­na ve OPEC ül­ke­le­ri­nin üre­ti­mi kıs­ma­la­rı­na rağ­men pet­ro­lün va­ril fi­ya­tı 32.86 do­la­ra ka­dar düş­tü. Fa­iz in­di­ril­me­si­ni ilk an­da olum­lu kar­şı­la­yan bor­sa­lar çar­şam­ba gü­nü sa­tı­şa geç­ti ve sa­tış­lar haf­ta­nın son üç gü­nü de­vam et­ti. FED JA­PON­LA­RI KOR­KUT­TU ABD ag­re­sif fa­iz in­di­ri­mi­ne gi­din­ce do­lar­da­ki dü­şüş hız­lan­dı. Yen kar­şı­sın­da 87.13’e dü­şen do­lar, eu­ro kar­şı­sın­da 1.4721 se­vi­ye­le­ri­ni test et­ti. FED’in son ka­ra­rı üze­ri­ne Av­ru­pa’da Nor­veç ve İs­viç­re Mer­kez Ban­ka­la­rı fa­iz oran­la­rı­nı sı­fı­ra in­di­rir­ken İn­gil­te­re ve Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­la­rı da fa­iz oran­la­rı­nı sı­fı­ra in­di­re­bi­le­cek­le­ri­ni açık­la­dı. Re­ses­yo­nun ko­nu­şul­du­ğu son gün­ler­de aşı­rı de­ğer­li pa­ra­lar­la ih­ra­cat yap­ma­nın zor­lu­ğu­nu bi­len Mer­kez Ban­ka­la­rı peş pe­şe açık­la­ma­lar ya­pa­rak pa­ri­te­ler­de­ki tan­si­yo­nu dü­şür­me­ye ça­lış­tı. Yıl­lar­dır yen’in de­ğe­ri­ni dü­şü­re­rek ih­ra­ca­tın önü­nü açan Ja­pon­ya, FED’in ka­ra­rı son­ra­sı yen’in do­lar kar­şı­sın­da son 15 yı­lın en yük­sek se­vi­ye­si olan 87’ye çık­ma­sıy­la iki yıl­dan be­ri yüz­de 0.3 olan fai­zi yüz­de 0.1’e in­dir­di. Ay­rı­ca Ja­pon­ya Mer­kez Ban­ka­sı pi­ya­sa­dan şir­ket tah­vil­le­ri ala­rak do­la­şı­ma bol­ca na­kit sü­rüp yen’in de­ğe­ri­ni dü­şür­me­ye ça­lış­tı. Alı­nan ted­bir­ler son­ra­sı do­lar / yen pa­ri­te­si haf­ta­yı 88.27’den ka­pat­tı. MER­KEZ’DEN ŞA­ŞIRT­MA­YA DE­VAM Yıl­lar­dır enf­las­yon­la mü­ca­de­le et­mek için fa­iz ar­tı­ran ge­liş­miş ül­ke­ler, yıl­la­rın ez­be­ri­ni bo­za­rak 2008’in so­nun­da fa­iz­le­ri sı­fı­ra in­dir­mek­le kal­ma­yıp; her fır­sat­ta pi­ya­sa­la­ra na­kit sür­me­ye ça­lış­tı. Bir in­di­rim ha­be­ri de ge­çen ay­ki gi­bi Mer­kez Ban­ka­sı Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­ru­lu’nun bu ay­ki top­lan­tı­sın­dan da çık­tı. Pi­ya­sa­lar 50 baz pu­an­lık in­di­rim bek­ler­ken top­lan­tı son­ra­sı 125 baz pu­an­lık in­di­rim gel­di. İç ve dış ta­le­bin uzun sü­re da­ra­la­ca­ğı­nı dü­şü­nen Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­ru­lu, içe­ri­de li­ki­di­te­yi ar­tır­ma­nın ya­nı sı­ra ih­ra­ca­tın önün­de­ki en bü­yük sı­kın­tı olan ve ca­ri açı­ğa se­bep olan dü­şük kur, de­ğer­li YTL‘nin önü­ne geç­me­yi şim­di­lik ba­şar­dı. Ka­rar son­ra­sı do­lar, YTL kar­şı­sın­da de­ğer ka­zan­dı. Eu­ro 2.201 YTL ile zir­ve yap­tı Sa­lı gü­nü ak­şa­mı­na ka­dar 1.55 YTL’ye gel­me­den alı­cı bu­lan do­lar, çar­şam­ba gü­nü 1.53, per­şem­be gü­nü ise 1.4915 YTL’den iş­lem gör­dü. Ak­şam geç sa­at­te Mer­kez Ban­ka­mı­zın yap­tı­ğı in­di­rim son­ra­sı cu­ma gü­nü dö­viz pi­ya­sa­sı alım­lar­la baş­la­dı. Gün bo­yu 1.5 YTL’nin üze­rin­de tu­tu­nan do­lar, gü­nü 1.51 YTL’den ta­mam­la­dı. Tek­nik ola­rak or­ta va­de­li dü­şü­şün so­nu­na ge­lin­di­ği gö­rü­nü­mü­nü ve­ren do­la­rın kı­sa va­de­li 1.42 des­tek 1.536 - 1.55 - 1.587 di­renç se­vi­ye­le­ri var. Euro ise sa­lı gün­kü FED’in fa­iz ka­ra­rı son­ra­sı ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­da son üç ayın en yük­sek (1.4721) se­vi­ye­si­ne ulaş­tık­tan son­ra Tah­ta­ka­le ser­best dö­viz pi­ya­sa­sın­da YTL kar­şı­sın­da, 2.201 ile ye­ni bir zir­ve yap­tı. Eu­ro / do­lar pa­ri­te­si­nin ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­da 1.4’ün al­tın­da ka­par­mış ol­ma­sı içe­ri­de de bir mik­tar sa­tış ge­tir­di. Haf­ta­yı 2.117 YTL’den ka­pa­tan eu­ro, 2.012 YTL des­te­ği­ne ka­dar ge­ri çe­ki­le­bi­lir. İş­lem hac­mi­ne dik­kat ABD’de oto­mo­tiv sek­tö­rün­de­ki ha­yal kı­rık­lı­ğı ve fa­iz ka­rar­la­rı son­ra­sı bor­sa­lar kı­sa va­de­li sa­tı­şa yö­nel­di. İçe­ri­de IMF ile gö­rüş­me­ler ve ve­ri­ler­den et­ki­le­nen İMKB, Mer­kez Ban­ka­sı’nın al­dı­ğı son fa­iz ka­ra­rı ön­ce­si ve son­ra­sı 25.276 ile 27.034 pu­an ara­lı­ğın­da dal­ga­lan­dı­ğı haf­ta­yı 26.205 pu­an­dan ka­pat­tı. Kı­sa va­de­li dü­şüş tren­di­ne gi­ren en­dek­sin 24.998 (gep) - 24.550 (22 gün­lük, gün­lük yük­se­len or­ta­la­ma­sı) des­tek ve 26.300 (5 gün­lük, gün­lük yük­se­len or­ta­la­ma­sı) - 27.600 (bol­lin­ger üst sı­nı­rı) di­renç se­vi­ye­le­ri var. FED’in fa­iz ka­ra­rı son­ra­sı pi­ya­sa­da düş­me­ye baş­la­yan iş­lem hac­mi­nin art­ma­sı ha­lin­de yük­se­liş de­vam ede­bi­lir. Ak­si hal­de yük­se­liş­ler sa­tış fır­sa­tı ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir. Dı­şa­rı­da fai­zin sı­fı­ra düş­müş ol­ma­sı, YTL ya­tı­rı­mı­nı ya­ban­cı için da­ha ca­zip ha­le ge­ti­ri­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT