BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstanbul’da yine bar cinayeti!

İstanbul’da yine bar cinayeti!

İs­tan­bul’da son gün­ler­de ger­çek­le­şen bar ci­na­yet­le­ri de­vam edi­yor.İs­tan­bul’da son gün­ler­de ger­çek­le­şen bar ci­na­yet­le­ri de­vam edi­yor. Son iki haf­ta­da ya­şa­nan bar ça­tış­ma­la­rın­da ölen­le­rin sa­yı­sı 11’i bul­du. Son ola­rak, Şiş­li’de­ki bir bar­da ya­şa­nan tar­tış­ma­da vu­ru­lan Irak­lı ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ha­las­kar­ga­zi Cad­de­sin­de­ki bir ba­ra “dam­sız” ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le alın­ma­dık­la­rı be­lir­ti­len 7 Irak­lı ile ba­rın gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri ara­sın­da ya­şa­nan kav­ga­da, ola­ya mü­da­ha­le eden po­lis me­mu­ru C.K. ta­ra­fın­dan ta­ban­cay­la vu­ru­la­rak ya­ra­la­nan Irak­lı Muh­sin Ka­sa­po­li ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ola­yın ar­dın­dan, po­lis me­mu­ru C.K’nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 8 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Kur­ban Bay­ra­mı’nın ikin­ci gü­nü ise Har­bi­ye’de­ki Lo­ve Bar ve Be­yoğ­lu Sı­ra­sel­vi­ler Cad­de­si üze­rin­de­ki Rıd­dım Bar’da da ça­tış­ma çık­mış, olay­lar­da 4 ki­şi si­lah­la vu­ru­la­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT