BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GÖKÇEK: SESAR FATURASI FOS ÇIKTI

GÖKÇEK: SESAR FATURASI FOS ÇIKTI

An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek’in, AK Par­ti ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan hak­kın­da her­han­gi bir araş­tır­ma yap­tır­ma­dı­ğı bel­ge­le­riy­le or­ta­ya çık­tı.> Ha­ber Mer­ke­zi - AN­KA­RA An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek’in, AK Par­ti ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan hak­kın­da her­han­gi bir araş­tır­ma yap­tır­ma­dı­ğı bel­ge­le­riy­le or­ta­ya çık­tı. Araş­tır­ma­nın 354 bin YTL üc­ret­le ya­pıl­dı­ğı­na da­ir or­ta­ya atı­lan fa­tu­ra­ya rağ­men her­han­gi bir öde­me­nin ya­pıl­ma­dı­ğı ve Me­lih Gök­çek’in avu­kat­la­rı ta­ra­fın­dan no­ter ara­cı­lı­ğıy­la fa­tu­ra­nın red­de­di­le­rek hu­ku­ki yol­la­ra baş­vu­rul­du­ğu be­lir­len­di. CHP mil­let­ve­ki­li Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ve ba­zı med­ya ku­ru­luş­la­rı­nın 3 gün­dür sis­tem­li bir şe­kil­de yıp­rat­ma ve if­ti­ra kam­pan­ya­sı al­tın­da ol­du­ğu­nu bil­di­ren Me­lih Gök­çek, “Ben bu komp­lo­nun iyi­ce or­ta­ya çık­ma­sı için bu­gü­ne ka­dar bek­le­dim. Bu kum­pas­cı­la­rın fo­ya­la­rı­nı mey­da­na çı­kart­mak için, 30 Ha­zi­ran 2003 ta­ri­hin­de SE­SAR Şir­ke­ti’ne Avu­ka­tım Sa­yın Meh­met Ali Alan va­sı­ta­sıy­la No­ter Ka­na­lıy­la gön­der­di­ğim fa­tu­ra­nın ia­de­si ve fa­tu­ra­nın tü­müy­le red­de­dil­di­ği­ne iliş­kin ya­zı­mı­zı siz­le­re su­nu­yo­rum. Bu ya­lan­cı­lar, yar­gı önün­de he­sap ve­re­cek­ler­dir” de­di. Gök­çek ile Kı­lıç­da­roğ­lu’nun bir te­le­viz­yon prog­ra­mın­da tar­tış­ma­sıy­la gün­de­me ge­len ba­zı ba­sın ya­yın ku­ru­luş­la­rın­da da ya­yın­la­nan fa­tu­ra bil­gi­si­ne gö­re Me­lih Gök­çek SE­SAR Ad­lı Fir­ma­ya Baş­ba­kan Er­do­ğan aley­hin­de araş­tır­ma yap­tırt­mış ve araş­tır­ma­nın kar­şı­lı­ğı ola­rak da bu fir­ma­ya 354 Bin YTL öde­di­ği ile­ri sü­rül­müş­tü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT