BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > te­be­şir to­zu

te­be­şir to­zu

“-İn­san­lar ca­hil­lik­le­ri­ni sak­la­mak için ders ve­rir­ler...te­be­şir to­zu “-İn­san­lar ca­hil­lik­le­ri­ni sak­la­mak için ders ve­rir­ler... Tıp­kı göz­yaş­la­rı­nı sak­la­ma­ya ça­lı­şan in­san­la­rın gü­lüm­se­me­si gi­bi...” (...Os­car Wil­de) bir film di­ya­lo­ğu! “-Her za­man, ger­çek bir “hiç­kim­se” ol­mak­tan­sa, sah­te bi­le ol­sa “bi­ri” ol­ma­nın da­ha iyi ola­ca­ğı­nı dü­şün­mü­şüm­dür...” (...Ye­te­nek­li Tom Rip­ley fil­min­den) itiraf reyonu (...isim: ömer fa­ruk bir­pı­nar ...şe­hir: is­tan­bul ...yaş: ben abi­siy­le ya­şı­tım dü­şü­nün ar­tık) Bay­ram­da ar­ka­daş­lar­la bir pas­ta­ne­de otu­ru­yo­ruz... Ha­ni ge­çen se­fer po­şe­ti, te­le­fon di­ye ku­la­ğı­ma gö­tür­müş­tüm ya, bu se­fer de yan­mış si­ga­ra­yı ku­la­ğı­ma gö­tür­düm. Al­lah’tan ya­nan ta­ra­fı­nı sok­ma­dım ku­la­ğı­ma... İşin il­ginç ta­ra­fı bu ha­re­ket­le­ri ya­par­ken di­ğer elim­le de cep te­le­fo­nu­mu öte­ki ku­la­ğı­ma gö­tü­rü­yo­rum. Gel de çık işin için­den... (omer.soz­tu­tan@tg.com.tr iti­raf edin, re­zil ede­lim...) Te­mel’in ye­ri Te­mel bir dük­ka­na gir­miş, bir ki­lo ham­si is­te­miş... Dük­kan sa­hi­bi sor­muş: -Ka­ra­de­niz­li mi­sin?... “Ka­ra­de­niz­li­yim ne ola­cak” di­ye si­nir­len­miş Te­mel baş­la­mış ba­ğır­ma­ya; “-An­tep fıs­tı­ğı is­te­sem An­tep­li, kes­ta­ne şe­ke­ri is­te­sem Bur­sa­lı, in­cir is­te­sey­dim Ay­dın­lı mı di­ye­cek­tin?...” Adam sa­kin bir şe­kil­de “Ha­yır” de­yin­ce, Te­mel de­vam et­miş; “-O za­man ni­ye Ka­ra­de­niz­li mi­sin di­ye sor­dun?...” Adam söy­le­miş: “-Bu­ra­sı nal­bur dük­ka­nı da on­dan...” bizimkiler Cüneyt Abi görevden gelmiş teyp çözüyor... Yazarken konuşmanın en önemli yerinde teypten telefon sesi geliyor... Başa alıp bir daha dinliyor, telefon sesinden yine bir şey anlamıyor... Uzun süre çözemiyor konuşmayı... Derken Sırrı, “Abi kimin telefonu çalıyor” diye soruyor, Cüneyt Abi belinde çalan telefona bakıyor ve kapattıktan sonra konuşmayı kağıda döküyor... ayaküstü... Ülkede kriz olup olmadığını anlamanın bir yolunu daha öğrendik... Daha önceki yıllarda hiç duymazdık, “Şu film yarım kaldı”, “Bu dizi kemer sıktı” diye... Mesela Kurtlar Vadisi’ndeki en son çatışma sahnesi ne zaman yaşanmışsa, o zamandan beri kriz vardır... Artık ne savaşlar çıkıyor, ne de adamlar kesiliyor?... Kriz fırsata dönüştü resmen... hayata dair... Ma­sal­da; ke­di kor­ku­sun­dan de­vam­lı en­di­şe için­de ya­şa­yan bir fa­re var­dır. Bü­yü­cü­nün bi­ri fa­re­ye acır ve onu bir ke­di­ye dö­nüş­tü­rür. Fa­re, ke­di ol­mak­tan son de­re­ce mut­lu ola­ca­ğı yer­de bu kez de kö­pek­ten kork­ma­ya baş­lar. Bü­yü­cü bu kez onu bir kap­la­na dö­nüş­tü­rür. Kap­lan olan fa­re, se­vi­ne­ce­ği yer­de av­cı­dan kork­ma­ya baş­lar. Bü­yü­cü ba­kar ki, ne ya­par­sa yap­sın fa­re­nin kor­ku­su­nu yen­me­ye im­kan yok. Onu es­ki ha­li­ne dön­dü­rür. Ve der ki: “Sen ce­sa­ret­siz ve kor­kak bi­ri­sin. Sen­de sa­de­ce bir fa­re­nin yü­re­ği var. O yüz­den ben sa­na yar­dım ede­mem...” ... Sha­kes­pe­are bu ko­nu­yu şöy­le yo­rum­lu­yor; -İn­san­la­rın ço­ğu sev­mek­ten kor­ku­yor, kay­bet­mek­ten kork­tu­ğu için. -Dü­şün­mek­ten kor­ku­yor, so­rum­lu­luk ge­ti­re­ce­ği için. -Ko­nuş­mak­tan kor­ku­yor, eleş­ti­ril­mek­ten kork­tu­ğu için. -Yaş­lan­mak­tan kor­ku­yor, genç­li­ğin kıy­me­ti­ni bil­me­di­ği için. -Unu­tul­mak­tan kor­ku­yor, dün­ya­ya iyi bir şey ver­me­di­ği için. -Ve öl­mek­ten kor­ku­yor, as­lın­da ya­şa­ma­yı bil­me­di­ği için... tuzaktan kumanda (...STAR - Arım Ba­lım Pe­te­ğim) PE­TEK DİN­ÇÖZ: İl­ginç bir ha­tı­ran var mı?... ECE GÜR­SEL: Ab­lam­la İs­tik­lal Cad­de­si’nde yü­rü­yor­duk... Be­nim bo­yum 1.83, ab­la­mın ise 1.85... Kar­şı­dan ge­len de­li­kan­lı­lar­dan bi­ri, “Abi bak Ve­li­efen­di’den iki ta­ne at kaç­mış’ de­miş­ti... *** (...Lig TV, Ma­ça Doğ­ru) SU­NU­CU: Derbi ma­çı siz­ce ne olur? ALİ ŞEN: Be­şik­taş iyi oy­nar­sa 5-0 olur. İki­si­ de iyi oy­nar­sa Be­şik­taş 2-0 ka­za­nır. *** (...Lig TV, Genç­ler­bir­li­ği - Si­vas) OR­HAN KI­LIÇ: Bu­gün gol ata­ma­dın, ama ma­çı ka­zan­dı­nız? MEH­MET ­YIL­DIZ: Bü­lent Uy­gun ge­ne­ra­li­mi­zin as­ker­le­ri ola­rak, şam­pi­yon ol­mak is­ti­yo­ruz. iğ­ne­lik... KİMDEN YANA Dünya gösterir özen, Türk’e medhiye yazar... Bizde akademisyen, Millete kuyu kazar! Özür dilemek yersiz, Yaralıyor derinden... Sözde aydın habersiz, Ermeni gerçeğinden! ASALA’nın katliâm, Zincirinden de fenâ... Bu kampanya tastamam, Ermenilerden yana! (...Se­fa Ko­yun­cu)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT