BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Su olsa da içsem!..”

“Su olsa da içsem!..”

O Ser­ver sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem se­kiz yaş­la­rın­da de­de­si­ni kay­be­din­ce, am­ca­sı Ebû Tâ­lib’in evin­de kal­ma­ya baş­la­mış­tı.O Ser­ver sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem se­kiz yaş­la­rın­da de­de­si­ni kay­be­din­ce, am­ca­sı Ebû Tâ­lib’in evin­de kal­ma­ya baş­la­mış­tı. Ebû Tâ­lib’in ço­cuk­la­rı sa­bah kalk­tık­la­rın­da saç­la­rı da­ğı­nık, göz­le­ri ça­pak­lı iken, o Ser­ver “aley­his­se­lam”, Cen­net ko­kan saç­la­rı ta­ran­mış ola­rak kal­kı­yor­du ya­ta­ğın­dan. Üs­te­lik göz­le­ri sür­me­li, Yü­zü pı­rıl pı­rıl­dı. Bel­li ki, bu hiz­me­ti gö­ren me­lek­ler var­dı. ÇOK SU­SA­DIM Ebû Tâ­lip’le aziz ye­ğe­ni sah­râ­ya çık­mış­lar­dı bir gün. Ha­va çok sı­cak­tı. Epey yol yü­rü­dük­ten son­ra Ebû Tâ­lip; - Çok su­sa­dım, de­di. An­cak sah­râ­da su ne ara­sın. O Ser­ver, ye­re çök­tü he­men. To­puk­la­rı­nın kum­la­ra değ­di­ği nok­ta­dan “bir pı­nar” kay­na­ma­ya baş­la­dı. Le­ziz ve se­rin bir su. Ka­na ka­na içip gi­der­di su­suz­lu­ğu­nu. SİZ DE KO­YUN GÜT­TÜ­NÜZ MÜ? Sev­gi­li Pey­gam­be­ri­miz Es­hâb-ı ki­râm­la soh­bet eder­ken; - Ko­yun güt­me­yen hiç­bir Pey­gam­ber yok­tur, bu­yur­du. Sa­hâ­bî­ler­den bi­ri sor­du: - Siz de ko­yun güt­tü­nüz mü yâ Re­sû­lal­lah? - Evet, be­nim de güt­tü­ğüm ol­muş­tur, bu­yur­du. Ni­te­kim bü­yük­ler­den bi­ri­ne; - Bü­tün Pey­gam­ber­le­rin ko­yun güt­müş ol­ma­la­rı­nın sır­rı ne­dir? di­ye sor­du­lar. Ce­va­bın­da; - Ço­ban­lık ya­pan­lar­da mer­ha­met his­si ço­ğa­lır. Böy­le­ce üm­met­le­ri­ni da­ha çok hâ­tır­la­ma­la­rı­na ve­sî­le olur, bu­yur­du. Ni­te­kim Efen­di­miz “aley­his­se­lam” da bir gün; - Ey es­hâ­bım, he­pi­niz bir sü­rü­nün ço­ba­nı gi­bi­si­niz. Na­sıl ki ço­ban, sü­rü­sü­nü her teh­li­ke­den ko­rur­sa, siz de ev­le­ri­niz­de ve emir­le­ri­niz al­tın­da­ki­le­ri “Ce­hen­nem ate­şi”nden ko­ru­ma­lı­sı­nız, bu­yur­muş­lar­dır. www.gonulsultanlari.com Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT