BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özür mevsimidir madem...

Özür mevsimidir madem...

Ondo­ku­zun­cu as­rın ikin­ci ya­rı­sın­da Os­man­lı coğ­raf­ya­sın­da peş pe­şe ko­pan is­yan­lar, çı­kan sa­vaş­lar, yir­min­ci as­rın baş­la­rın­da da de­vam et­ti, ni­ha­yet Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı’nın kı­ya­me­ti kop­tu ve Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu par­ça par­ça da­ğı­lın­ca or­ta­lık bi­raz du­rul­du.Ondo­ku­zun­cu as­rın ikin­ci ya­rı­sın­da Os­man­lı coğ­raf­ya­sın­da peş pe­şe ko­pan is­yan­lar, çı­kan sa­vaş­lar, yir­min­ci as­rın baş­la­rın­da da de­vam et­ti, ni­ha­yet Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı’nın kı­ya­me­ti kop­tu ve Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu par­ça par­ça da­ğı­lın­ca or­ta­lık bi­raz du­rul­du. Fa­kat o gün bu­gün­dür par­ça sa­yı­sı­nı ye­ter­li bul­ma­yan­lar var. Hâ­lâ... İçer­de ve dı­şar­da! CNNTürk’te bir bel­ge­sel baş­la­dı: Or­tak Acı. İş­te en doğ­ru ta­nım! Her sa­vaş ta­raf­la­ra yı­kım ge­ti­rir. Ga­lip çı­ka­na bi­le. Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı’nda kaç cep­he­de bir­den, üze­ri­mi­ze çul­la­nan dün­ya­nın en güç­lü or­du­la­rıy­la çar­pış­tık biz ve bir im­pa­ra­tor­luk kay­bet­tik. Er­me­ni­ler acı çek­me­di de­mi­yo­ruz, ama o kan­lı cen­de­re­nin için­de sı­kış­tı­ğı­mız gün­ler­de iha­ne­ti ile kar­şı­laş­tı­ğı­mız bir halk için, Al­la­haş­kı­na, teh­cir­den, ya­ni olay ye­rin­den uzak­laş­tır­mak­tan da­ha iyi, da­ha akıl­cı bir ted­bir söy­le­yin! Meş­ru mü­da­fa­a bu de­ğil­se ne­dir? İha­ne­ti ödül­len­di­ren dev­let mi var? Ku­su­ra ba­kıl­ma­sın ama, teh­ci­ri Do­ğu Eks­pre­si ile de ya­pa­maz­dık! Çün­kü yok­tu! Ana­do­lu’da var olan aç­lık, yok­luk, kıt­lık, çi­le, göz­ya­şı idi. Sa­va­şa gi­den­ler cep­he­ler­de, gi­de­me­yen ka­dın­lar, yaş­lı­lar, ço­cuk­lar köy­ler­de has­ta­lık­tan, se­fa­let­ten, çe­te­ler­den kı­rı­lı­yor­du. Er­me­ni ay­dın­lar­la be­ra­ber, iki ta­ra­fın da çek­ti­ği or­tak acı­lar­dan söz eden bir me­tin ha­zır­lan­sın ma­dem. Ya da şim­di or­ta­ya sü­rü­len met­ne bir pa­rag­raf ilâ­ve et­sin Er­me­ni ay­dın­lar: “Tâ­bi­iye­tin­de ol­du­ğu­muz dev­le­te is­yan et­me­mi­zi, düş­man­la iş bir­li­ği yap­ma­mı­zı, yüz­yıl­lar­dır bir­lik­te ya­şa­dı­ğı­mız Türk kar­deş­le­ri­mi­zi ar­ka­dan vur­ma­mı­zı ve bü­tün bun­la­rın in­kâr edil­me­si­ni vic­da­nım ka­bul et­mi­yor. Ken­di pa­yı­ma Türk kar­deş­le­ri­min duy­gu ve acı­la­rı­nı pay­la­şı­yor, on­lar­dan özür di­li­yo­rum.” Ra­zı ge­lir­ler mi bu­nu ya­zıp al­tı­na im­za koy­ma­ya? O üç­yüz Er­me­ni ay­dı­nı me­se­lâ? Hat­ta, ya­şa­nan fe­lâ­ket­le­rin asıl mü­seb­bi­bi “dı­şar­da­ki­ler” de özür kam­pan­ya­sı­na da­hil olur­lar mı? “Er­me­ni­le­ri kış­kırt­tı­ğı­mız için, ni­fak to­hum­la­rı­nı saç­tı­ğı­mız için, Os­man­lı’ya baş­kal­dı­rış­la­rın­da mad­dî-ma­ne­vî des­tek sağ­la­dı­ğı­mız için...” Bek­li­yo­rum.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT