BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kavgadan yana değiliz

Kavgadan yana değiliz

Başkan Sadri Şener: Sadece Trabzonspor’un değil, başka takımların da haksız yere puan kaybetmesini istemiyoruzBaşkan Sadri Şener: Sadece Trabzonspor’un değil, başka takımların da haksız yere puan kaybetmesini istemiyoruz ÖZ­GE­NER’LE GÖR­ÜŞ­TÜK MHK ve Fe­de­ras­yon hak­kın­da sarf et­ti­ği söz­ler se­be­biy­le ted­bir­li ola­rak PFDK’ya sevk edi­len ve Es­ki­şe­hir kar­şı­laş­ma­sı­nı ta­raf­tar­la­rın ara­sın­da iz­le­yen Trab­zons­por Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner, hiç­bir za­man kav­ga­dan ya­na ol­ma­dık­la­rı­nı söy­le­di. “Biz sa­de­ce Trab­zons­por’un de­ğil, di­ğer ta­kım­la­rın da hak­sız ye­re pu­an kay­bet­me­si­nin ya da ka­zan­ma­sı­nın en­gel­len­me­si­ni is­ti­yo­ruz, tep­ki­miz sa­de­ce bu­na­dır” di­yen Şe­ner, Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner’le yaptığı te­le­fon gö­rüş­me­si­nin de bu çer­çe­ve­de ger­çek­leş­ti­ği­ni söy­le­di. OLAY­LA­RI DE­ĞER­LEN­DİR­DİK Me­de­ni öl­çü­ler için­de ya­şa­nan olay­la­rı de­ğer­len­dir­dik­le­ri­ni söy­le­yen Baş­kan Sad­ri Şe­ner, ‘’Biz­ler uğ­ra­dı­ğı­mı­za inan­dı­ğı­mız hak­sız­lık­la­rın iza­hı­nı ya­pıp, bu tarz olay­la­rın tek­rar­lan­ma­ma­sı yö­nün­de­ki bek­len­ti­mi­zi ak­ta­rır­ken, Sa­yın Öz­ge­ner de ken­di ba­kış açı­sın­dan ko­nu­la­rın bir de­ğer­len­dir­me­si­ni yap­mış­tır. Gö­rüş­me­miz­de iki ta­raf da olay­lar­dan duy­du­ğu üzün­tü­yü di­le ge­tir­miş­tir. Biz ku­lüp ola­rak sa­yın baş­ka­nı ve yö­ne­ti­mi­ni ba­şın­dan be­ri des­tek­li­yo­ruz. Fe­de­ras­yo­nun di­ğer un­sur­la­rı­nın yap­tı­ğı ha­ta­la­rı da ken­di­le­ri­ne bağ­la­mak ama­cın­da de­ği­liz’’ de­di. > Gökmen Şahin - Trabzon GÖK­HAN: BU BAŞ­LAN­GIÇ OL­DU Es­ki­şe­hir ma­çın­da 6 haf­ta ara­dan son­ra gol­le bu­lu­şan ve ga­li­bi­ye­tin mi­ma­rı olan Gök­han Ünal, ‘’Eleş­ti­ri­le­re en gü­zel ce­va­bı ver­dim. Ben Trab­zon’un sev­me­sem bu­ra­ya gel­mez­dim. Es­ki­şe­hir ma­çı be­nim baş­lan­gı­cım ol­du. Bun­dan son­ra da­ha iyi bir Gök­han Ünal iz­let­ti­re­ce­ğim’’ de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT