BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Almanya ve yabancı işçiler

Almanya ve yabancı işçiler

1950’li yıl­la­rın so­nun­dan 1973 yı­lı­na ka­dar, Al­man­ya’da eko­no­mik ge­liş­me hız ka­zan­mış­tı. Ve bu yıl­lar ara­sın­da Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Av­ru­pa, Ku­zey Af­ri­ka ve As­ya ül­ke­le­rin­den 14 mil­yon ya­ban­cı (mi­sa­fir) iş­çi Al­man­ya’ya gel­miş­tir. Ya­ban­cı iş­çi­le­rin bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nu İtal­yan, İs­pan­yol ve Yu­nan­lı­lar mey­da­na ge­ti­rir­ken; 1960’tan son­ra Türk­ler ve Yu­gos­lav­lar­da ar­tış ol­du.1950’li yıl­la­rın so­nun­dan 1973 yı­lı­na ka­dar, Al­man­ya’da eko­no­mik ge­liş­me hız ka­zan­mış­tı. Ve bu yıl­lar ara­sın­da Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Av­ru­pa, Ku­zey Af­ri­ka ve As­ya ül­ke­le­rin­den 14 mil­yon ya­ban­cı (mi­sa­fir) iş­çi Al­man­ya’ya gel­miş­tir. Ya­ban­cı iş­çi­le­rin bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nu İtal­yan, İs­pan­yol ve Yu­nan­lı­lar mey­da­na ge­ti­rir­ken; 1960’tan son­ra Türk­ler ve Yu­gos­lav­lar­da ar­tış ol­du. 14 mil­yon ya­ban­cı iş­çi­nin 11 mil­yo­nu ile­ri­ki yıl­lar­da ken­di ül­ke­le­ri­ne dön­dü. 3 mil­yon ya­ban­cı (mi­sa­fir) iş­çi ai­le­le­ri­ni de yan­la­rı­na ala­rak yer­le­şik du­ru­ma gel­di­ler. 1970’li yıl­la­rın ikin­ci ya­rı­sın­da ya­ban­cı iş­çi­ler ile Al­man hal­kı ara­sın­da kül­tür fark­lı­lı­ğı ile ba­zı uyum­suz­luk­lar or­ta­ya çık­tı. Göç ko­mis­yo­nu 2001 yı­lın­da ra­por ha­zır­la­dı. 2002-2004 yıl­la­rı ara­sın­da ha­zır­la­nan “göç­men­lik ya­sa­sı” tar­tış­ma­la­ra se­bep ol­du. Mev­cut ya­ban­cı iş­çi­le­re Do­ğu Al­man­ya’dan ge­len­le­rin ya­nı sı­ra, Vi­et­nam ve Mo­zam­bik’ten ge­len­ler de ka­tıl­dı. Al­man­ya ana­ya­sa­sı (1949 ta­rih­li) 16. mad­de­si­ne gö­re ki­şi­sel sı­ğın­ma ta­le­bin­de bu­lun­ma­yı ana­ya­sal bir hak ola­rak gö­rü­yor­du. Bü­yük ço­ğun­lu­ğu Do­ğu Al­man­ya­lı ol­mak üze­re sı­ğı­nan­la­rın sa­yı­sı 1992’de 440 bin idi. 1993’te kı­sıt­la­ma ge­ti­ril­di ve iki Al­man­ya bir­le­şin­ce bu sa­yı 1990’dan son­ra gi­de­rek azal­dı. 2007’de 19 bi­ne düş­tü. Fa­kat ya­sa dı­şı ka­çak sa­yı­sı art­tı. 1993’ten son­ra bas­kı­nın ol­ma­dı­ğı ül­ke­ler­den ge­len­le­rin ve­ya gü­ven­li üçün­cü bir ül­ke­ye gi­riş ya­pa­bil­miş ki­şi­le­rin sı­ğın­ma şan­sı kal­dı­rıl­mış ol­du. 1980’li yıl­la­rın so­nu 1990’lı yıl­la­rın ba­şın­da ta­ri­hî olay­la­ra bağ­lı ola­rak ana­va­tan­dan kop­muş Al­man­la­rın Fe­de­ral Al­man­ya’ya gö­çün­de bü­yük bir ar­tış ol­du. 1950’den bu ya­na 4.5 mil­yon ki­şi Fe­de­ral Al­man­ya’ya göç et­ti. Ni­san 1991’de 5 bin Mu­se­vi Do­ğu Al­man­ya’dan Fe­de­ral Al­man­ya’ya göç et­ti. 2007 so­nu­na ka­dar ise Ba­ğım­sız Dev­let­ler Top­lu­lu­ğun­dan 200 bin Mu­se­vi Fe­de­ral Al­man­ya’ya göç et­ti. Son yıl­lar­da “En­teg­ras­yo­na uy­gun­luk test­le­ri” Al­man asıl­lı göç­men­ler­le Mu­se­vi­le­rin Al­man­ya’ya gö­çü­nü cid­di bo­yut­lar­da azalt­tı. 2005 yı­lın­da yü­rür­lü­ğe gi­ren ve 2007 yı­lın­da re­vi­ze edi­len göç ve en­teg­ras­yon ka­nu­nu­na eleş­ti­ri­ler ha­len de­vam et­mek­te­dir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT