BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gül noter mi orada?

Gül noter mi orada?

İstan­bul Üni­ver­si­te­si (İÜ) Rek­tör aday­la­rı­nı seç­ti. Prof. Dr. Ali Ak­yüz al­dı­ğı 483 oy­la bi­rin­ci. İkin­ci ise 467 oy­la Prof. Dr. Yu­nus Söy­let ol­du. Ara­la­rın­da 16 oy­luk bir fark var. Ak­yüz, “la­ik­çi cep­he”nin tem­sil­ci­si. Söy­let ise Tay­yip Er­do­ğan‘ın ta­a İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­den be­ri dok­to­ru ve “mu­ha­fa­za­kâr”.İstan­bul Üni­ver­si­te­si (İÜ) Rek­tör aday­la­rı­nı seç­ti. Prof. Dr. Ali Ak­yüz al­dı­ğı 483 oy­la bi­rin­ci. İkin­ci ise 467 oy­la Prof. Dr. Yu­nus Söy­let ol­du. Ara­la­rın­da 16 oy­luk bir fark var. Ak­yüz, “la­ik­çi cep­he”nin tem­sil­ci­si. Söy­let ise Tay­yip Er­do­ğan‘ın ta­a İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­den be­ri dok­to­ru ve “mu­ha­fa­za­kâr”. Göz­ler şim­di rek­tö­rün kim ola­ca­ğı­na ka­rar ve­re­cek olan Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül‘e çev­ril­di. Ma­lum çev­re­ler, Gül‘e; “Sa­kın Yu­nus Söy­let’i rek­tör ola­rak ata­ma” di­yor. “İlk sı­ra­da­ki Ak­yüz ol­sun!” Rek­tör­ler ata­ma­sı ma­lum bir­kaç aşa­ma­dan son­ra olu­yor. Bi­rin­ci­si, bi­lim adam­la­rı­nın hür ira­de­le­ri ile san­dık ba­şı­na gi­dip oy kul­lan­ma­sı. Bu­ra­da bir prob­lem yok. Se­çi­min de­mok­ra­tik­li­ği­ne kim­se bir şey de­mi­yor. Da­ha son­ra bu isim­ler­den 6’sı YÖK‘e gi­di­yor. YÖK de üçü­nü ele­yip 3’ünü Cum­hur­baş­ka­nı’na su­nu­yor. Bu ku­ral bu­gün kon­muş bir ku­ral de­ğil. Ah­met Nec­det Se­zer, Cum­hur­baş­ka­nı iken bu yet­ki­si­ni kul­la­nıp 2’nci ve­ya 3’ün­cü sı­ra­da­ki ada­yı rek­tör yap­tı. YÖK Ka­nu­nu‘na bu mad­de­yi ko­ya­nın mak­sa­dı bu de­ğil miy­di za­ten? Cum­hur­baş­ka­nı ter­ci­hi­ni ra­hat kul­lan­sın. Da­ha doğ­ru­su ka­fa­sı­na uyan ki­şi­yi seç­sin! Şim­di, Cum­hur­baş­ka­nı Gül‘e “En çok oy ala­nı seç” di­yen­le­re, “O za­man ne­re­dey­di­niz?” di­ye sor­maz­lar mı?.. İşi­ni­ze gel­di­ği için se­si­ni­zi çı­kar­ma­mış­tı­nız. Et­me bul­ma dün­ya­sı! Şim­di ni­ye gü­rül­tü ya­pı­yor­su­nuz? Eğer de­mok­ra­si­den bah­se­de­cek­sek; bi­rin­ci ge­len ada­yın rek­tör ol­ma­sı la­zım. Bu doğ­ru. Fa­kat, de­ve­ye sor­muş­lar: “Boy­nun ni­ye eğ­ri” di­ye. “Ne­rem doğ­ru ki” de­miş! 6 aday ne­den YÖK‘e gi­di­yor? YÖK ne­den on­la­rın üçü­nü Cum­hur­baş­ka­nı‘na su­nu­yor? Cum­hur­baş­ka­nı ne­den 3’ün­cü­yü da­hi se­çe­bi­li­yor? Bun­lar de­mok­ra­siy­le bağ­daş­ma­yan şey­ler ama ku­ra­lı ko­yan sen­sin! Şim­di ne de­ğiş­ti de in­fi­al­de­sin?!. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Tür­ki­ye‘nin en önem­li bi­lim yu­va­la­rın­dan bi­ri. Da­ha doğ­ru­su, öy­le ol­ma­sı la­zım. Hem dün­ya ile ya­rı­şır ha­le ge­ti­ril­me­si, hem viz­yon sa­hi­bi öğ­ren­ci ye­tiş­tir­me­si, hem de sa­na­yi ile iş bir­li­ği ya­pıp ül­ke eko­no­mi­si­ne kat­kı sağ­la­ma­sı ge­re­ki­yor. Da... ha­ni? Geç­miş­te­ki kı­sır kav­ga­lar ye­di bi­tir­di bu ku­ru­mu! Ka­mu­oyu ar­tık kav­ga­nın bit­me­si­ni is­ti­yor. Sö­zün özü şu: Cum­hur­baş­ka­nı Gül ka­nun­la­rın ve tea­mül­le­rin ken­di­ne ver­di­ği yet­ki­yi kul­lan­dı di­ye kim­se ona söz söy­le­ye­mez. Cum­hur­baş­ka­nı Gül şa­yet Ali Ak­yüz‘ü rek­tör atar­sa, bu­nun an­la­mı; “Hü­kü­met-Üni­ver­si­te Kav­ga­sı”nın de­vam et­me­si­ni is­te­mek de­mek­tir. Gül‘ün ka­mu­oyu­nu kar­şı­sı­na al­mak gi­bi bir ha­ta­ya dü­şe­ce­ği­ni san­mı­yo­rum.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT