BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş Bankasından 81 il’e 81 orman

İş Bankasından 81 il’e 81 orman

Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı, TE­MA ile bir­lik­te ge­le­cek beş yıl için­de iki mil­yon fi­dan di­kip, yak­la­şık üç bin fut­bol sa­ha­sı bü­yük­lü­ğün­de­ki ala­nı or­ma­na dö­nüş­tü­re­cek ilk adı­mı at­tıTür­ki­ye İş Ban­ka­sı Ko­ca­eli Or­ma­n ala­nın­daki tö­re­ne, İş Ban­ka­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ca­ner Çi­men­bi­çer, Ge­nel Mü­dü­r Er­sin Özin­ce, TE­MA Onur­sal Baş­ka­nı Hay­ret­tin Ka­ra­ca, TE­MA Başkanı Ümit Gür­ses ve minikler katıldı. İş Ban­ka­sı, “81 İl’de 81 Or­man” isim­li pro­je çer­çe­ve­sin­de müş­te­ri­le­ri­ne, iş or­tak­la­rı­na ve ça­lı­şan­la­rı­na gön­der­di­ği yıl­ba­şı ve özel gün he­di­ye­le­ri için ayır­dı­ğı fon­la­rı, Tür­ki­ye’nin 81 il’in­de “ye­ni or­man alan­la­rı­nın oluş­tu­rul­ma­sı” için de­ğer­len­di­re­cek. İş Ban­ka­sı’nın, 11 mil­yon YTL üze­rin­de kay­nak ak­ta­ra­ca­ğı pro­je kap­sa­mın­da beş yıl için­de yak­la­şık iki mil­yo­nu aş­kın fi­dan di­kil­miş ola­cak. İn­san­lı­ğın baş dön­dü­rü­cü ge­li­şi­mi­nin do­ğa­yı hız­la tü­ket­ti­ği­ne dik­kat çe­ken Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ca­ner Çi­men­bi­çer, “Bi­lim in­san­la­rı çev­re sı­kın­tı­la­rı­nın dün­ya­mı­zın ge­le­ce­ği­ni çok cid­di bir bi­çim­de teh­dit et­ti­ği­ni ve da­ha faz­la ge­cik­me­den ted­bir alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni du­yur­ma­ya gay­ret edi­yor. Bu an­lam­da ge­rek bi­rey­sel, ge­rek­se ku­rum­sal ola­rak eli­miz­den ge­len her tür­lü kat­kı­yı ay­rı­m yap­mak­sı­zın sağ­la­ma­mız ge­re­ki­yor” diye konuştu. ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN ŞART Özel he­di­ye­ler­den alı­na­cak bi­rey­sel mut­lu­luk­lar ye­ri­ne, bu he­di­ye­le­ri da­ha bü­yük se­vin­ce dö­nüş­tü­re­bil­me ar­zu­sun­da ol­duk­la­rı­nı ifa­de eden Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Er­sin Özin­ce ise, “Böy­le­ce bu or­man­la­rı­mı­zı, pay­daş­la­rı­mı­za, ça­lı­şan­la­rı­mı­za, müş­te­ri­le­ri­mi­ze, dost­la­rı­mı­za ve her şey­den önem­li­si ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­le­ce­ği için ül­ke­mi­ze he­di­ye et­miş ola­ca­ğız” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT