BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İngiltere’de deli dana Almanya’da kuş gribi

İngiltere’de deli dana Almanya’da kuş gribi

Al­man­ya’da iki haf­ta­dır ekip­le­rin 300 bin hay­va­nı it­laf et­ti­ği­ni açık­la­yan Clop­pen­burg Böl­ge­si Ve­te­ri­ner­lik Da­ire­si, sal­gı­nın da­ha faz­la ya­yıl­ma­sı­nın en­gel­len­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nı, vi­rü­sün bu­laş­tı­ğı çift­lik sa­yı­sı­nın 20’ye yük­sel­di­ği­ni bil­dir­di.Al­man­ya’da iki haf­ta­dır ekip­le­rin 300 bin hay­va­nı it­laf et­ti­ği­ni açık­la­yan Clop­pen­burg Böl­ge­si Ve­te­ri­ner­lik Da­ire­si, sal­gı­nın da­ha faz­la ya­yıl­ma­sı­nın en­gel­len­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nı, vi­rü­sün bu­laş­tı­ğı çift­lik sa­yı­sı­nın 20’ye yük­sel­di­ği­ni bil­dir­di. Dün­ya­yı “de­li da­na” ile ta­nış­tı­ran İn­gil­te­re de pa­nik­te. İn­gi­liz ka­na­lı BBC’de ya­yım­la­nan News­night prog­ra­mın­da or­ta­ya atı­lan id­di­aya gö­re ise, has­ta­lık ye­ni bir ge­ne­tik ya­pıy­la, ye­ni bir dal­ga ola­rak bir de­fa da­ha or­ta­ya çı­kar­ken, bu ye­ni dal­ga­nın en az 350 ki­şi­nin ölü­mü­ne yol aç­ma­sı bek­le­ni­yor. Ye­ni dal­ga­nın var­lı­ğı­nı, hü­kü­me­tin da­nış­ma­nı Prof. Chris Hig­gins de ka­bul et­ti. Hig­gins, has­ta­lı­ğın et­ki­le­ri­nin or­ta­ya çık­ma­sıy­la bir­lik­te, ölüm­ler de ola­bi­le­ce­ği­ni ve ölü sa­yı­sı­nın 350’ye ka­dar ula­şa­bi­le­ce­ği­ni doğ­ru­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT