BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kar çocukları sevindirdi

Kar çocukları sevindirdi

Do­ğu­da kar ka­lın­lı­ğı şe­hir mer­kez­le­rin­de yer yer 20 cm’nin üze­ri­ne çık­tı. Yüz­ler­ce köy yo­lu ula­şı­ma ka­pan­dı, araç­lar ye­rin­de ça­kı­lı kal­dı...Kış mev­si­mi­nin ken­di­ni iyi­ce his­set­tir­di­ği bu­gün­ler­de, bilhassa do­ğu ve or­ta böl­ge­ler kar esa­re­ti­ne gir­di. Özel­lik­le Er­zu­rum, Kars ve Ağ­rı’da kar ya­ğı­şı ha­ya­tı olum­suz yön­de et­ki­le­me­ye de­vam edi­yor. Ön­ce­ki ge­ce ya­rı­sın­dan iti­ba­ren yo­ğun kar ya­ğı­şıy­la be­ya­za bü­rü­nen böl­ge­de araç­lar don­du. Kar ka­lın­lık­la­rı Ağ­rı’da 23, Muş’ta 18, Er­zu­rum’da 15, Ma­lat­ya’da 15, Kars’ta 9, Ar­da­han’da 4 ve Iğ­dır’da 2 san­ti­met­re ola­rak öl­çül­dü. Böl­ge­de ara­lık­lar­la de­vam eden kar ya­ğı­şı ve ti­pi ula­şım­da ak­sa­ma­la­ra se­bep olu­yor. YOL­LAR ULA­ŞI­MA KA­PAN­DI Kar yü­zün­den Er­zu­rum’da 252, Bin­göl’de 250, Muş’ta 200 köy yo­lu ula­şı­ma ka­pan­dı. Kar­la mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı ka­ra yol­la­rı ve özel ida­re ekip­le­rin­ce ara­lık­sız sür­dü­rü­lü­yor. Bu ara­da, böl­ge­de ge­ce ya­şa­nan en dü­şük ha­va sı­cak­lık­la­rı, sı­fı­rın al­tın­da ol­mak üze­re Kars’ta 5, Ar­da­han’da 4, Er­zu­rum ve Ağ­rı’da 3 ve Iğ­dır’da 2 de­re­ce ola­rak öl­çül­dü. 26 Ara­lık’tan iti­ba­ren böl­ge­de ha­va­nın par­ça­lı, az bu­lut­lu ol­ma­sı­nı bek­le­dik­le­ri­ni bil­di­ren yet­ki­li­ler, ha­va sı­caklık­la­rın­da ye­ni­den 9-10 de­re­ce azal­ma ya­şa­na­bi­le­ce­ği uya­rı­sın­da bu­lun­du. Yağacak kar, hava kirliliğini azaltacak Yağ­mur ve kar ya­ğı­şı­nın ha­va kir­li­li­ği­ne yol açan mad­de­le­ri ye­re in­di­re­rek ha­va­yı te­miz­le­di­ği bil­di­ril­di. Sel­çuk Üni­ver­si­te­si’nden Yrd. Doç. Şük­rü Dur­sun, me­te­oro­lo­jik olay­la­rın ha­va kir­li­li­ği­ne olum­lu ya da olum­suz et­ki yap­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Ha­va kir­li­li­ği­nin rüz­gar­sız ve ya­ğış­sız ha­va­lar­da art­tı­ğı­na dik­kat çe­ken Dur­sun, yağ­mur ve kar ya­ğı­şı­nın ise ha­va kir­li­li­ği­ne yol açan mad­de­le­ri ye­re in­di­re­rek ha­va­yı te­miz­le­di­ği­ni belirtti. Dur­sun, şun­la­rı söy­le­di: “Ha­va­da­ki su zer­re­cik­le­ri­nin ka­tı­laş­tı­ğı kar ya­ğı­şın­da, ka­tı­la­şan su zer­re­cik­le­ri, ha­va­da bu­lu­nan, ha­va kir­li­li­ği­ne se­bep olan bü­tün za­rar­lı mad­de­le­ri de be­ra­be­rin­de yer­yü­zü­ne in­di­rir. Yağ­mu­ra gö­re kar ya­ğı­şı­nın da­ha faz­la ha­va­yı te­miz­le­yi­ci et­ki­si ol­du­ğu için, bu­gün­ler­de dü­şe­cek kar ya­ğı­şı ha­va kir­li­li­ği prob­le­mi­ni azal­ta­cak­tır.” Dur­sun, kar ya­ğı­şı­nın rüz­gar­la bir­lik­te et­ki­li ol­ma­sı du­ru­mun­da ha­va kir­li­li­ği­nin da­ha da aza­la­ca­ğı­nı, va­tan­daş­la­rın da­ha te­miz bir ha­va so­lu­ma im­ka­nı­na sa­hip ola­ca­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT