BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Akaryakıt ucuzladı sıra doğal gaza geldi

Akaryakıt ucuzladı sıra doğal gaza geldi

Akar­ya­kıt ürün­le­rin­den 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zin­de 2 ile 3 YKr in­di­ri­me gi­dil­di.Akar­ya­kıt ürün­le­rin­den 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zin­de 2 ile 3 YKr in­di­ri­me gi­dil­di. An­ka­ra ve İz­mir’de BP, Shell ve Pet­rol Ofi­si ba­yi­le­rin­de 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zi­nin lit­re fi­ya­tı 2.77 YTL’den 2.74 YTL’ye, OPET’te 2.77 YTL’den 2.75 YTL’ye ge­ri­le­di. İs­tan­bul’da da BP, Shell ve Pet­rol Ofi­sin­de lit­re fi­ya­tı 2.78 YTL olan 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zin 2.75 YTL’den sa­tı­lı­yor. 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zin OPET’te 2.78 YTL’den 2.76 YTL’ye ge­ri­le­di. Bu ara­da yıl­ba­şın­dan bu ya­na pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki ar­tı­şa bağ­lı ola­rak yüz­de 73-75 ora­nın­da ar­tan do­ğal gaz fi­ya­tı­nın 1 Ocak’tan ge­çer­li ol­mak üze­re in­di­ril­me­si için ça­lış­ma­ ya­pı­lı­yor. Ener­ji Ba­kan­lı­ğı’ndan bir yet­ki­li, “İn­di­ri­min ne ka­dar ola­ca­ğı­nı söy­le­mek zor. An­cak yüz­de 10 olabilir” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT