BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YÖK bu sorumsuzluklara izin vermemeli

YÖK bu sorumsuzluklara izin vermemeli

Ge­çen se­ne do­çent­lik için ÜAK’ya (Üni­ver­si­te­ler Ara­sı Ku­rul) baş­vu­ran ho­cam hak­kın­da, ya­yın­la­rın­dan bi­rin­de had­di aşan alın­tı ve kay­nak gös­te­ri­min­de­ki ha­ta ne­de­niy­le, in­ti­hal suç­la­ma­sıy­la, Jü­ri­ler­den bi­ri ta­ra­fın­dan so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı.Ge­çen se­ne do­çent­lik için ÜAK’ya (Üni­ver­si­te­ler Ara­sı Ku­rul) baş­vu­ran ho­cam hak­kın­da, ya­yın­la­rın­dan bi­rin­de had­di aşan alın­tı ve kay­nak gös­te­ri­min­de­ki ha­ta ne­de­niy­le, in­ti­hal suç­la­ma­sıy­la, Jü­ri­ler­den bi­ri ta­ra­fın­dan so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı. Bu­ra­ya ka­dar her şey nor­mal (ama her­ke­se ya­pıl­ma­yan bir nor­mal­lik). Son­ra bu ho­ca­mız hak­kın­da, kay­nak­ta dü­zen­siz­lik­ten do­la­yı en ağır ce­za ve­ril­di ve 3 yıl­lık hak mah­ru­mi­ye­ti ka­ra­rı alın­dı. (Dü­şü­nün, bu ül­ke­de dok­to­ra te­zi ta­ma­men ça­lın­tı olan­la­rın un­van­la­rı­nın el­le­rin­den alın­ma­sı ge­re­kir­ken, bun­la­rı, 2 ay­lık hak mah­ru­mi­ye­ti ce­za­sı ile ge­çiş­ti­ri­yor­lar. Da­ha son­ra bu ki­şi­ler rek­tör ve mil­let­ve­ki­li ola­bi­li­yor.) Ama sırf ba­zı ho­ca­la­rın de­dik­le­ri­ni yap­ma­dı di­ye, kay­nak gös­te­ri­min­de ha­ta­dan do­la­yı, 3 yıl hak mah­ru­mi­ye­ti ve­ri­li­yor. Da­ha son­ra ne olu­yor, bu ho­ca­mız hak­sız olan bu ka­ra­rı mah­ke­me­ye ta­şı­yor. Mah­ke­me bi­lir­ki­şi atı­yor. Tam da­va so­nuç­la­na­cak­ken, ÜAK’dan bi­lir­ki­şi­ye iti­raz ge­li­yor ve mah­ke­me uzu­yor. Şim­di so­ru­yo­rum, eğer iti­raz eden ÜAK üye­si ki­şi kö­tü ni­yet­li de­ğil­se ve bi­ri­le­rin­den emir al­mı­yor­sa, ne­den bi­lir­ki­şi ata­nın­ca he­men iti­raz et­me­di de za­ma­nın geç­me­si­ni bek­le­di? Ay­nı dav­ra­nış ken­di­si­ne ya­pıl­sa na­sıl dav­ra­nır­dı? Bu ho­ca­mı­za ya­zık de­ğil mi? Ül­ke­si­ni se­ven bir in­sa­nı mes­lek­ten so­ğut­mak için el­le­rin­den ge­len her şe­yi ya­pı­yor­lar. El­le­rin­de yet­ki var ama so­rum­lu­luk­la­rı yok, böy­le saç­ma şey olur mu? Baş­ka­la­rı­nın mes­lek ha­yat­la­rı hak­kın­da yan­lış ka­rar ve­re­bi­le­cek­ler ama so­rum­lu­luk­la­rı ol­ma­ya­cak. Lüt­fen YÖK bu yan­lış­lı­ğa bir dur de­sin. De­ğiş­ti­ril­me­si dü­şü­nü­len do­çent­lik im­ti­ha­nın­da ge­ti­ri­le­ce­ği söy­le­nen ye­ni­li­ğe de de­ğin­mek is­ti­yo­rum. Söz­lü im­ti­ha­na ka­me­ra ko­ya­cak­lar­mış; za­ten mi­na­re­yi ça­lan kı­lı­fı­nı ha­zır­lar. Da­ha aday­lar söz­lü im­ti­ha­na gir­me­den ge­çip geç­me­ye­cek­le­ri bel­li olu­yor, bı­rak­mak is­te­dik­le­ri­ne zor so­ru­yor­lar. Ge­çir­mek is­te­dik­le­ri­ne ön­ce­den so­ru­la­rı söy­le­me­le­ri­ni kim en­gel­le­ye­bi­lir? YÖK’e ses­le­ni­yo­rum; böy­le ko­mik şey­ler­le uğ­raş­ma­sın­lar ve bir an ön­ce bu gös­ter­me­lik ted­bir­ler ye­ri­ne, baş­vu­ru pu­anı­nı en az 3 kat art­tı­rıp, süb­jek­tif söz­lü­yü kal­dır­sın­lar. H. Fa­zıl Kü­çük >> Sesimizi duyan yok Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na; Ela­zığ’ın bir il­çe­sin­de söz­leş­me­li öğ­ret­men­lik ya­pı­yo­rum. He­nüz 16 ay­lık ev­li­yim ama ev­li­li­ği­min sa­de­ce 4 ayı­nı eşim­le ge­çir­dim. Da­ha ne ka­dar ay­rı ya­şa­ma­ya da­ya­na­ca­ğı­mı bi­le­mi­yo­rum. Bu şe­kil­de gö­re­vi­me de kon­san­tre ola­mı­yo­rum. Söz­leş­me­li öğ­ret­men­le­re 1 yıl ça­lış­ma şar­tı ge­tir­di­ler. Be­nim 1 yı­lım Ocak ayın­da do­lu­yor ama Şu­bat­ta eş du­ru­mum mu­al­lak­ta. Çün­kü ge­çen yıl yap­ma­dı­lar, bu yıl ne ola­ca­ğı­mız bel­li de­ğil... Mad­di ola­rak za­ten bat­mış du­rum­da­yız, hem ora­da ev ge­çin­di­ri­yo­ruz, hem bu­ra­da... Ay­rı ya­şa­ma­nın zor­lu­ğu ise ca­ba­sı. İn­sa­nı mes­le­ğin­den so­ğu­tur ha­le ge­tir­di­ler. Bü­tün hak­la­rı­mı­zı eli­miz­den alı­yor­lar. “Söz­leş­me­li kö­le­lik” ya­pı­yo­ruz res­men. Lüt­fen bu ayı­rı­ma son ve­rin, mağ­du­ri­ye­ti­mi­zi gi­de­rin. Bir öğ­ret­men >> Eş durumu tayin hakkı sözleşmeli öğretmenlere de verilsin Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na; Ben Hak­ka­ri’de söz­leş­me­li öğ­ret­men ola­rak ça­lış­mak­ta­yım. Eşim de Bar­tın’da ça­lı­şı­yor. 2009 Şu­bat özür gru­bun­da söz­leş­me­li öğ­ret­men­le­re eş ta­yi­ni hak­kı ve­ri­lip ve­ril­me­ye­ce­ği hâ­lâ bel­li de­ğil (2008 özür gru­bun­da söz­leş­me­li­le­re bu hak ve­ril­me­miş­ti.). 1 ço­cu­ğu­muz var, 1.5 yıl­dır ay­rı­yız. Kad­ro­lu öğ­ret­men­le­re ve­ri­len ya­rı­yıl özür gru­bu (eş du­ru­mu) ta­yi­ni­nin biz söz­leş­me­li­le­re de ve­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Sa­yın Ba­kan, “söz­leş­me­li-kad­ro­lu öğ­ret­men ara­sın­da fark yok” de­me­si­ne rağ­men, Şu­bat özür gru­bun­da bu hak söz­leş­me­li­le­re ve­ril­me­mek­te, bin­ler­ce söz­leş­me­li öğ­ret­men ve ai­le­le­ri mağ­dur du­rum­da bu­lun­mak­ta­dır. Lüt­fen mağ­du­ri­ye­ti­mi­zi gi­de­rin. İs­mi mah­fuz BİZE DAİR Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; beh­cet.fa­ki­hog­lu@tg.com.tr Tel: (0212) 454 38 22 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT