BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Trabzon, kendi sahasında nasıl oynadı?

Trabzon, kendi sahasında nasıl oynadı?

Ola­cak şey mi? Trab­zons­por-Es­ki­şe­hirs­por ma­çı­nın ha­kem­le­ri, mü­sa­ba­ka­dan bir gün ön­ce Trab­zon şeh­ri­ne ge­li­yor­lar. Ve ha­va­li­ma­nın­da, sa­yı­la­rı ne olur­sa ol­sun, ta­raf­tar­lar­ca pro­tes­to­lar­la kar­şı­la­nı­yor­lar. “Akıl­lı ol Fı­rat...” atı­lan slo­gan­la­rın ara­sın­da...Ola­cak şey mi? Trab­zons­por-Es­ki­şe­hirs­por ma­çı­nın ha­kem­le­ri, mü­sa­ba­ka­dan bir gün ön­ce Trab­zon şeh­ri­ne ge­li­yor­lar. Ve ha­va­li­ma­nın­da, sa­yı­la­rı ne olur­sa ol­sun, ta­raf­tar­lar­ca pro­tes­to­lar­la kar­şı­la­nı­yor­lar. “Akıl­lı ol Fı­rat...” atı­lan slo­gan­la­rın ara­sın­da... Böy­le bir ge­liş­me­den son­ra ma­çın o sta­dta oy­nan­ma­sı müm­kün mü? Av­ru­pa’da ol­sa ne olur­du? Fe­de­ras­yon ma­çı ön­ce er­te­ler ve baş­ka bir şeh­re ala­rak ha­ke­mi de de­ğiş­ti­rir­di. Ya UE­FA ve­ya FI­FA ne ya­par­dı? Bir dü­şü­nün, İs­viç­re-Tür­ki­ye ma­çı­nı... Ve so­nuç­la­rı­nı... İs­viç­re Mil­li Ta­kı­mı Ye­şil­köy’de ma­lum ki­şi­le­rin ta­li­ma­tı ile o bi­çim kar­şı­lan­dı di­ye ba­şı­mı­za ne­ler gel­miş­ti. >> Mehmet Topuz vak’ası! Bir ol­ma­ya­cak iş da­ha! Bi­zim med­yas­por.com in­ter­net si­te­si­nin ca­na­var­la­rı Oğuz, Mert ve Eray geç­ti­ği­miz pa­zar gü­nü öğ­le sa­at­le­rin­de, hiç üşen­me­den, otu­rup ne yap­tı­lar bi­li­yor mu­su­nuz? Fo­to­maç’ta kaç yıl­da, han­gi baş­lık­lar al­tın­da, kaç “Meh­met To­puz trans­fer ha­be­ri” çık­tı onu araş­tır­dı­lar. Tam 50 baş­lık al­tın­da, ta­aa 2004’ten bu ya­na To­puz, baş­ta Fe­ner­bah­çe ol­mak üze­re, Ga­la­ta­sa­ray ve Be­şik­taş’a trans­fer ol­muş... Par­don; ara­da bir Trab­zons­por da var... Ya­şa­sın, ha­yal sa­tan spor ba­sı­nı da böy­le olur za­ten!.. Tam Er­tuğ­rul Bey‘e uy­gun... >> Aziz Bey mi, Pa­şa mı hak­lı? Ol­ma­ya­cak iş bi­ter mi, bi­zim spor dün­ya­mız­da? Bit­mez. Sa­yın Aziz Yıl­dı­rım, da­ha dün, “Tür­ki­ye’de ho­ca­lar alt ya­pı­da ye­ter­li de­ğil­ler. Do­la­yı­sıy­la yer­li oyun­cu çık­mı­yor. Za­ten ba­şa­rı için ya­ban­cı oyun­cu ge­re­ki­yor...” de­me­di mi? Ken­di se­si ve gö­rün­tü­sün­den... Ee­ee bu­gün Fe­ner­bah­çe’de ne­ler olu­yor? An­ka­ra­gü­cü’nden, te­mel­li ye­ni bir ye­dek ko­nu­mu için Gök­han alın­mış­mış... Bi­zim li­gin üç beş yer­li­si­nin isim­le­ri da­ha ge­çi­yor trans­fer lis­te­sin­de... Şa­yet kök­lü de­ni­le­bi­le­cek bu de­ği­şim ger­çek­se, o za­man Aziz Bey’e sor­maz­lar mı, Atil­la Kı­yat Pa­şa mı hak­lı, yok­sa siz mi? Bu ne de­mek mi? Eh, Atil­la Kı­yat‘ın, yet­miş mil­yon önün­de Aziz Bey için kul­lan­dı­ğı o ke­li­me­yi unut­ma­dık ki... Han­gi ke­li­me mi? Ha­tır­la­ya­maz­sa­nız, ge­le­cek haf­ta ya­za­rım... >> Skib­be ateş­le oy­nu­yor ama! Ta­mam, Ga­la­ta­sa­ray, son haf­ta­lar­da at­tık­ça at­tı... Ama aca­ba bu işi be­ce­rir­ken, me­se­la on ki­şi­lik Be­şik­taş’a üç net po­zis­yon su­nar­ken, kay­dır­ma­lı ge­ri dört­lü­sü­nün, ta­kı­mı is­te­me­den ne ha­le ge­tir­di­ği­ni gö­re­bi­li­yor mu? Ar­da‘ya ku­lak ve­ril­se ye­ter! Ben şim­di­den ya­za­yım da; Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü ateş­le oy­nu­yor... He­le he­le ufuk­ta Bor­de­aux ma­çı var­ken... >> Be­şik­taş­lı bey­ler, des­tur! Ol­ma­ya­cak iş­ler haf­ta­sı san­ki... Der­bi bi­ti­yor, bir de ba­kı­yor­su­nuz ki, sa­ha­nın or­ta­sın­da dört-beş adet Be­şik­taş­lı yö­ne­ti­ci ha­kem­le­rin et­ra­fı­nı çe­vir­miş­ler, ba­sı­yor­lar fır­ça­yı... Hiç böy­le bir tab­lo gör­dü­nüz mü, fut­bol sa­ha­la­rın­da? Bu tab­lo Ba­tı’da ol­sa ne olur? He­men söy­le­ye­yim; Yö­ne­ti­ci­le­re ve ku­lüp­le­ri­ne ha­yat­la­rın­da duy­ma­dık­la­rı ce­za­lar ve­ri­lir. Ya biz­de? Eh, Sad­ri Şe­ner di­sip­li­ne ve­ril­di ya... Yet­mez mi ya­ni? >> Ha­kem­ler­le acı ger­çek! Evet, ger­çek­ten acı... Ha­kem­ler­le il­gi­li ya­zı yaz­mak, ko­nuş­mak is­te­me­yen ben bi­le mec­bur kal­dım. Kud­du­si kar­de­şi­miz, bir dü­dük için beş met­re­de üç de­ği­şik ka­rar ve­rir­ken hiç mi ra­hat­sız­lık duy­ma­dı? Ha­di o duy­ma­dı, göz­lem­ci Ha­san Cey­lan dos­tum na­sıl olur da 7,8 ve­rir? Ay­dı­nus, Ca­le‘ye fau­lü çal­dı­ğı­na gö­re sa­rı kar­tı­nı ne­den unut­tu? Ça­kır gi­bi UE­FA Topp Class’a aday ha­kem, Del­ga­do‘nun ne de­mek is­te­di­ği­ni na­sıl an­la­ma­dı? Ama de­se­ni­ze, öy­le MHK’ye, böy­le ha­kem­ler! Fe­ner­bah­çe-Trab­zons­por ma­çı­nın ha­ke­mi mi? Bi­li­yo­rum ama söy­le­mem... Ha ha ha... Tam tra­ji­ko­mik!
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT