BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AK Parti’den Başkenti almak

AK Parti’den Başkenti almak

Son bir bu­çuk ay­dır An­ka­ra’da önem­li so­nuç­la­rı ola­bi­le­cek ba­zı si­ya­si oyun­lar oy­na­nı­yor. Ama öy­le us­ta­ca oy­na­nı­yor ki bun­la­rın si­ya­si bir oyun ol­du­ğu­nu ka­mu­oyu çok da fark et­mi­yor.Son bir bu­çuk ay­dır An­ka­ra’da önem­li so­nuç­la­rı ola­bi­le­cek ba­zı si­ya­si oyun­lar oy­na­nı­yor. Ama öy­le us­ta­ca oy­na­nı­yor ki bun­la­rın si­ya­si bir oyun ol­du­ğu­nu ka­mu­oyu çok da fark et­mi­yor. Bu oyun­la­rı AK Par­ti’yi za­yıf­lat­mak is­te­yen, par­ti­nin ar­ka­sın­da­ki güç­lü halk des­te­ği­ni 29 Mart ye­rel se­çim­le­rin­de aşa­ğı çek­mek is­te­yen ak­tör­ler, iş bir­li­ği ya­pa­rak sür­dü­rü­yor­lar. Baş­ta CHP ol­mak üze­re ba­zı si­ya­si par­ti­ler, AK Par­ti ik­ti­da­rı ile so­run­la­rı olan med­ya grup­la­rı ve ide­olo­jik ola­rak AK Par­ti’nin kar­şı­sın­da olan ba­zı si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve der­nek­ler bu iş bir­li­ği­ni sis­tem­li bir şe­kil­de yü­rü­tü­yor­lar. Bu si­ya­si oyun­lar­dan bi­ri de özel­de An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı üze­rin­de oy­na­nı­yor. An­ka­ra ile il­gi­li sis­tem­li bir kam­pan­ya yü­rü­tü­lü­yor. Kam­pan­ya­nın ana he­de­fi baş­ken­tin be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­nı AK Par­ti’nin elin­den al­mak. Bu­nun için ilk he­def sol oy­la­rı top­la­ya­bi­le­cek bir aday tes­pi­ti idi. Bay­kal ve Ka­ra­yal­çın üze­rin­de ge­rek­li bas­kı ku­ru­la­rak, Bay­kal’ın da­ha beş yıl ön­ce bö­lü­cü­le­rin de­ğir­me­ni­ne su ta­şı­mak­la suç­la­dı­ğı Ka­ra­yal­çın’ı CHP’nin An­ka­ra ada­yı ola­rak gös­te­ril­me­si sağ­lan­dı. İkin­ci adım ola­rak DSP da­hil di­ğer sol par­ti­le­rin An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı için aday gös­ter­me­me­le­ri­ni sağ­la­mak­tı. Özel­lik­le ba­zı med­ya or­gan­la­rı bu­nun için cid­di ku­lis­ler yap­tı. DSP üze­rin­de ka­mu­oyu bas­kı­sı ku­rul­du. Bu ara he­def de şim­di­lik ger­çek­leş­miş gi­bi gö­rü­nü­yor. So­lun şu an­da An­ka­ra’da Ka­ra­yal­çın’dan baş­ka ada­yı yok. An­cak tüm bun­lar Ka­ra­yal­çın’ın se­çil­me­si­ne yet­mi­yor. So­lun oyu An­ka­ra’da mak­si­mum yüz­de 35. Yüz­de 35 ile se­çim ka­zan­mak için sağ oy­la­rı böl­mek ge­re­ki­yor. Ya­ni MHP ada­yı­nın sağ oy­la­rın yüz­de 20-25’ini al­ma­sı ge­re­ki­yor. Sağ oy­la­rı böl­mek için MHP ada­yı­nı par­lat­mak, gök­le­re çı­kar­mak ge­re­ki­yor. MHP’yi hiç sev­me­di­ği­ni her­ke­sin bil­di­ği ba­zı ga­ze­te ve te­le­viz­yon­la­rın MHP ada­yı­na sık­ sık yer ver­me­le­ri ve par­lat­ma­ya ça­lış­ma­la­rı­nın al­tın­da ya­tan ger­çek sağ oy­la­rı böl­me ar­zu­su. Bu si­ya­si oyu­nu oy­na­yan­la­rın dör­dün­cü he­de­fi de AK Par­ti’nin An­ka­ra’da Ka­ra­yal­çın’ın kar­şı­sı­na en za­yıf ada­yı çı­kar­ma­sı­nı sağ­la­mak. Bu­nun için de halk des­te­ği çok güç­lü olan mev­cut Baş­kan Gök­çek’in yıp­ra­tıl­ma­sı­nı te­min et­mek. Gök­çek’i yıp­rat­mak için baş­vu­rul­ma­yan yol kal­ma­dı. Söz­leş­miş­ce­si­ne bi­ri bı­ra­kı­yor bi­ri ya­zı­yor. Bu­nu son de­re­ce do­ğal bu­lu­yo­rum. Çün­kü so­lun Tür­ki­ye’de yıp­ra­tıl­ma­sın­da Gök­çek’in eme­ği in­kar edi­le­mez. Şim­di her­kes ki­ni­ni ku­su­yor. Ana he­de­fi baş­kent­te be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­nı ge­ri al­mak olan bu pro­je­nin ba­şa­rı şan­sı yok. Sa­yın Tay­yip Er­do­ğan gi­bi tec­rü­be­li si­ya­set­çi bu oyun­la­ra gel­mez. Ay­rı­ca sağ seç­men bu oyun­la­rı se­ze­cek ka­dar uya­nık ar­tık.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT