BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Üst geçidi kullanmadı ÖLÜMÜ DAVET ETTİ

Üst geçidi kullanmadı ÖLÜMÜ DAVET ETTİ

Kar­şı­dan kar­şı­ya geç­mek için ya­kın­da­ki üst ge­çit ye­ri­ne oto­yo­lu kul­la­nan ya­ya ca­nın­dan ol­du> Sa­im Ço­tuk YA­LO­VA Ya­lo­va’da üst ge­çi­di kul­lan­ma­dan yo­lun kar­şı­sı­na geç­mek is­te­yen adam, bir ara­cın çarp­ma­sı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Çift­lik­köy’de ak­şam sa­at­le­rin­de evi­ne gi­den 81 ya­şın­da­ki Ah­met Aşan; üst ge­çit bu­lu­nan nok­ta­da, yol­dan kar­şı­ya geç­mek is­te­di. Bu sı­ra­da Ya­lo­va’dan Ko­ca­eli is­ti­ka­me­ti­ne gi­den ve pla­ka­sı be­lir­le­ne­me­yen bir ara­cın al­tın­da kal­dı. Çarp­ma­nın et­ki­siy­le kan­lar içe­ri­sin­de ka­lan yaş­lı adam olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Pa­nel­van cin­si ol­du­ğu be­lir­ti­len araç ise yo­la de­vam ede­rek ka­yıp­la­ra ka­rış­tı. Po­lis, ara­cın bu­lun­ma­sı için so­ruş­tur­ma baş­lat­tı. Yaş­lı ada­mın ölüm ha­be­ri­ni alan ço­cuk­la­rı, he­men ka­za­nın ol­du­ğu ye­re gel­di. Ya­kın­la­rı göz­yaş­la­rı­na bo­ğu­lur­ken, yaş­lı ada­mın bir sü­re ön­ce de tra­fik ka­za­sı ge­çir­di­ği ve gün­ler­ce has­ta­ne­de yat­tı­ğı­ öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT