BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bur­sa­lı Fi­ori­no İn­gil­te­re’de yı­lın ti­ca­ri ara­cı se­çil­di

Bur­sa­lı Fi­ori­no İn­gil­te­re’de yı­lın ti­ca­ri ara­cı se­çil­di

Fi­ori­no mo­del­le­ri 17 bin 570 ile 27 bin 470 YTL ara­sın­da sa­tı­lı­yor.Türk Oto­mo­bil Fab­ri­ka­la­rı AŞ’nin (TOFAŞ) Bur­sa’da­ki fab­ri­ka­sın­da üre­ti­len ve 75 ül­ke­ye ih­raç edi­len Fi­at Fi­ori­no, İn­gil­te­re’de “2008 Yı­lı­nın En İyi Ti­ca­ri Ara­cı” se­çil­di. TO­FAŞ’tan ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, fik­ri mül­ki­yet hak­la­rı­nın ta­ma­mı To­faş’a ait olan ve 390 mil­yon eu­ro­luk ya­tı­rım, Türk mü­hen­dis ve iş­çi­le­ri­nin im­za­sıy­la ha­ya­ta ge­çi­ri­len “Mi­ni­car­go Pro­je­si”nin Fi­at mar­ka­lı yü­zü­nü tem­sil eden Fi­ori­no, İn­gil­te­re’de “2008 Yı­lı­nın Ti­ca­ri Ara­cı” ödü­lü­ne la­yık gö­rül­dü. Dün­ya­nın en önem­li uz­man ti­ca­ri araç ya­yın­la­rın­dan bi­ri olan “What Van” der­gi­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen or­ga­ni­zas­yon­da İn­gil­te­re’de yı­lın ti­ca­ri ara­cı se­çi­len Fi­at Fi­ori­no, ay­nı za­man­da “2008 Yı­lı­nın En İyi Ha­fif Ti­ca­ri Ara­cı” ödü­lü­nü de ala­rak çif­te ba­şa­rı­ya im­za at­tı. Fi­at Fi­ori­no, Ey­lül ayın­da dü­zen­le­nen 62. Han­no­ver Ti­ca­ri Araç Fua­rı’nda da VOTY (Van Of The Ye­ar) jü­ri­si ta­ra­fın­dan ulus­la­ra­ra­sı çap­ta ti­ca­ri araç sı­nı­fı­nın “Os­car”ı ola­rak ka­bul edi­len “2009 Yı­lı­nın Ti­ca­ri Ara­cı” ödü lü­ne la­yık gö­rül­müş­tü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT