BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye, tek­no­lo­ji ih­raç ede­cek

Tür­ki­ye, tek­no­lo­ji ih­raç ede­cek

Ha­kan Ay­dın (sol­da) ve Ah­met Şükrü Su­suz, dün­ya­nın en kü­çük Araç Ta­kip Sis­te­mi’ni ta­nıt­tı.Ha­kan Ay­dın (sol­da) ve Ah­met Şükrü Su­suz, dün­ya­nın en kü­çük Araç Ta­kip Sis­te­mi’ni ta­nıt­tı. Yüz­de yüz Türk ser­ma­ye­si ile ku­ru­lan ve Ar-Ge ça­lış­ma­la­rı­na 2.5 mil­yon do­lar ya­tı­ran Fi­del­tus İle­ri Tek­no­lo­ji, Tür­ki­ye’yi tek­no­lo­ji ih­raç ede­cek bir ül­ke ha­li­ne ge­ti­re­cek. Bir yıl ön­ce ku­rul­duk­la­rı­nı söy­le­yen şir­ke­tin or­ta­ğı ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Ah­met Şük­rü Su­suz, “Dün­ya­da bu­gün ül­ke­le­rin gü­cü­nü be­lir­le­yen en önem­li fak­tör­ler­den bi­ri­si tek­no­lo­ji. Tür­ki­ye’yi tek­no­lo­ji ih­raç eden bir ül­ke yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz ve bi­zim için en önem­li pa­zar Ku­zey Af­ri­ka, Arap Ya­rı­ma­da­sı ve Bal­kan­lar. Gü­ven­lik, me­di­kal, ta­kip sis­te­min­de yap­tı­ğı­mız ya­tı­rım­lar­la 100 mil­yon do­lar ci­ro he­def­li­yo­ruz” de­di. EN ÖNEMLİ PROJE Şir­ke­tin or­ta­ğı ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Ha­kan Ay­dın ise, “Şu an da şir­ke­tin en önem­li pro­je­le­rin­den bi­ri­si Araç Ta­kip Sis­te­mi. Can, mal ve kent gü­ven­li­ği­ne önem­li kat­kı sağ­la­yan bu sis­tem dün­ya­nın en kü­çük araç ta­kip sis­te­mi. Türk uz­man­lar ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len sis­te­mi Türkiye’de üre­ti­yo­ruz” diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT