BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Kurtarma paketlerinde mali disiplin gözardı edilemez”

“Kurtarma paketlerinde mali disiplin gözardı edilemez”

Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Yıl­maz, kü­re­sel kri­ze kar­şı ha­zır­la­na­cak pa­ket­ler­de büt­çe açı­ğı­nı ar­tırı­cı so­nuç­la­rın or­ta­ya çık­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di> Mus­ta­fa Se­zer İS­TAN­BUL Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, İSO’nun aralık ayı meclis toplantısına katıldı. Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Dur­muş Yıl­maz, ha­zır­la­na­cak kur­tar­ma pa­ket­le­rin­de ma­li di­sip­li­ni ko­ru­ma­nın da­ha önem­li ol­du­ğu­na de­ği­ne­rek büt­çe açı­ğı­nı art­ı­rı­cı pa­ket­le­rin so­nu­cu­nun kö­tü ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti. İs­tan­bul Sa­na­yi Oda­sı’nın ara­lık ayı Mec­lis top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan Yıl­maz, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da dün­ya­nın kriz­de şim­di­ye ka­dar iki çe­şit pa­ket ha­zır­la­dı­ğı­nı ifa­de ede­rek, “Bun­la­rın il­ki zo­ra gi­ren fi­nans ku­ru­luş­la­rı için­di. Bi­zim böy­le pa­ke­te ih­ti­ya­cı­mız yok. İkin­ci­si ise ka­mu har­ca­ma­la­rı­nı ar­tı­rı­cı ve re­el sek­tö­rü des­tek­le­yi­ci pa­ket­ler. Biz, bu tür pa­ket­le­ri ma­li di­sip­li­ni bo­za­cak büt­çe açı­ğı­nı ar­tı­ra­cak şe­kil­de ha­zır­lar­sak risk pri­mi­miz yük­se­lir ve den­ge­miz da­ha çok bo­zu­lur. Bi­zim pa­ra­mız di­ğer ül­ke­ler gi­bi re­zerv pa­ra de­ğil” de­di. Yıl­maz, geç­miş dö­nem­de dal­ga­lı kur re­ji­mi­nin çok önem­li bir gö­rev gör­dü­ğü­nü ve ade­ta dal­ga­lan­ma­la­rı eme­rek, bu­gün­le­re ge­lin­me­si­ni sağ­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Dur­muş Yıl­maz, önü­müz­de­ki yıl 28 mil­yar do­lar va­de­si ge­le­cek bor­cu bu­lu­nan re­el sek­tö­rün borç­lan­ma va­de­sin­de gö­re­ce­li iyi­leş­me bu­lun­du­ğu­nu da di­le ge­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT