BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ELDE VAR GÖKHAN

ELDE VAR GÖKHAN

Fenerbahçe, İstanbul’a getirdiği Ankaragücülü Gökhan Emreciksin’e 5 Ocakta imza attıracak. Ancak sarı-lacivertliler, takas yoluyla almaya çalıştığı yıldızlar için ret cevabı aldı> M. Emin ULUÇ 3 GÜN­DÜR İS­TAN­BUL’DA F.Bah­çe, trans­fer ha­re­kâ­tın­da­ki ilk adım olan An­ka­ra­gü­cü­lü Gök­han Em­re­cik­sin’in işi­ni ke­sin ola­rak bi­tir­di. He­nüz ilk ya­rı bit­me­den Gök­han ile an­la­şan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, An­ka­ra­gü­cü Yö­ne­ti­mi’nin ge­len ye­ni tek­lif­le­ri de­ğer­len­dir­me­ye baş­la­ma­sıy­la genç oyun­cu­yu apar to­par İs­tan­bul’a ge­tir­di. Gök­han’ın 3 gün­dür İs­tan­bul’da ol­du­ğu öğ­re­ni­lir­ken, Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’ın A.Gü­cü Baş­ka­nı Ce­mal Ay­dın ile di­rekt ola­rak gö­rü­şüp, “Ko­nuş­tuk, an­laş­tık. Biz­den iyi tek­lif ve­ren de yok. Bu iş bit­sin ar­tık“ de­di­ği ve Gök­han için söz al­dı­ğı öğ­re­nil­di. Trans­fe­rin ke­sin­lik ka­zan­dı­ğı ve Gök­han’ın 5 Ocakta res­mi im­za­yı ata­rak F.Bah­çe­li ola­ca­ğı be­lir­til­di. TA­KAS YO­LU KA­PA­LI F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi­nin, kad­ro­su­na kat­mak is­te­di­ği oyun­cu­lar için dü­şün­dü­ğü ta­kas for­mü­lü eko­no­mik kri­ze ta­kıl­dı. Si­vass­por’dan Mu­sa ile Meh­met Yıl­dız, Bur­sas­por’dan Ser­can ve An­ka­ras­por’dan Özer’in trans­fe­ri için bu fut­bol­cu­la­rın ku­lüp­le­ri­ne oyun­cu ta­ka­sı ve bir mik­tar pa­ra tek­li­fin­de bu­lu­nan sa­rı-la­ci­vert­li­ler ret ce­va­bı al­dı. Mal­do­na­do, Tü­mer, Bu­rak, Ya­sin ve Can’ı ta­kas­ta kul­lan­mak is­te­yen F.Bah­çe’nin bu tek­li­fi­ne kar­şı­lık, eko­no­mik kri­zin hü­küm sür­dü­ğü şu gün­ler­de trans­fe­ri dü­şü­nü­len fut­bol­cu­la­rın ku­lüp­le­ri­nin ta­ka­sa ya­naş­ma­dı­ğı ve na­kit pa­ra is­te­di­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT