BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ONUNLA MI 10’SUZ MU

ONUNLA MI 10’SUZ MU

Beşiktaş Yönetimi İtalya’da tedavi gören Delgado’nun satışı konusunda ikiye bölündü> Bilgehan Can RES­Mİ TEK­LİF YOK Sağ di­zin­de­ki ağ­rı­la­rı se­be­biy­le İtal­ya’ya gi­den Ma­ti­as Del­ga­do’nun 1 ay­dan ön­ce sa­ha­la­ra dön­me­si­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı bil­di­ril­di. Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi, se­zon ba­şın­dan be­ri bek­le­ne­ni ve­re­me­yen Ar­jan­tin­li yıl­dız­la yo­la de­vam edip et­me­me ko­nu­sun­da ise ka­rar­sız. Del­ga­do için he­nüz ku­lü­be ge­len res­mi bir tek­lif yok. Da­ha ön­ce bu oyun­cu için sı­ra­ya gi­ren Va­len­ci­a ve Vil­lar­re­al ku­lüp­le­ri yıl­dız fut­bol­cu­nun sa­kat ol­ma­sı se­be­biy­le ge­ri adım at­tı. Del­ga­do ve Bo­bo için Av­ru­pa­lı me­na­jer­le­re ha­ber sa­lan Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi, Del­ga­do ile yo­la de­vam edip et­me­me ko­nu­sun­da iki­le­me düş­tü. DE­NİZ­Lİ KAR­ŞI AMA... Be­şik­taş­lı yö­ne­ti­ci­le­rin bir kıs­mı­nın “Del­ga­do’yu ke­sin ola­rak gön­de­re­lim. Bu ha­re­ket her­ke­se de ör­nek olur” de­di­ği, bü­yük ço­ğun­lu­ğun ise “Se­zon or­ta­sın­da on­dan da­ha iyi­si­ni bu­la­ma­yız. Tür­ki­ye’ye ve Be­şik­taş’a alış­tı. Del­ga­do’yu gön­de­rip ye­ri­ne da­ha iyi­si­ni bu­la­maz­sak, hem mad­di hem ma­ne­vi an­lam­da bü­yük za­rar­la­ra uğ­ra­rız” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di­ği öğ­re­nil­di. Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li ise, Del­ga­do ile he­men her gün gö­rüş­tü­ğü­nü be­lir­te­rek, “İyi bir tek­lif ge­lir­se si­ze sat­ma­yın di­ye­mem. An­cak ona çok ih­ti­ya­cım ola­cak. Te­da­vi son­ra­sın­da ta­kı­ma da­ha fay­da­lı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum” de­di­ği bil­di­ril­di. AMELİYAT OLMAYACAK Kon­trol için İb­ra­him To­ra­man’la bir­lik­te İtal­ya’ya gi­den Del­ga­do’dan müj­de­li ha­ber gel­di. Ku­lüp dok­to­ru Ay­han Op­tur, Ar­jan­tin­li fut­bol­cu­nun lig baş­la­ya­na ka­dar te­da­vi­si­ni İtal­ya’da sür­dü­re­ce­ği­ni, bu oyun­cu­nun ame­li­yat ol­ma­sı­nı ge­rek­ti­re­cek bir du­rum ol­ma­dı­ğı­nı açık­lar­ken, İb­ra­him To­ra­man’ın prob­le­mi­ni gi­de­re­me­me du­ru­mun­da bu oyun­cu­nun bı­çak al­tı­na ya­ta­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Başkan cuma konuşacak G.Sa­ray der­bi­si son­ra­sı ha­kem ha­ta­la­rıy­la il­gi­li ola­rak per­şem­be gü­nü ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­ye­ce­ği­ni açık­la­yan Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren, top­lan­tı­yı cu­ma gü­nü ya­pa­ca­ğı­nı açık­la­dı. Bu ara­da baş­kan­lık için is­mi ge­çen es­ki TBMM Baş­ka­nı Hik­met Çe­tin, “Böy­le bir şey, şu an için söz ko­nu­su de­ğil” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT