BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fe­ner 100 se­ver

Fe­ner 100 se­ver

BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin 11. haf­ta­sı ge­ri­de ka­lır­ken, dep­las­man ta­kım­la­rın­dan 5’i evi­ne ka­za­na­rak dön­dü.BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin 11. haf­ta­sı ge­ri­de ka­lır­ken, dep­las­man ta­kım­la­rın­dan 5’i evi­ne ka­za­na­rak dön­dü. Ga­la­ta­sa­ray, Pı­nar Kar­şı­ya­ka ve An­tal­ya Be­le­di­ye, ev sa­hi­bi ol­ma­nın avan­ta­jı­nı iyi kul­lan­dı­lar. Fe­ner­bah­çe Ül­ker ise iki haf­ta­dır 100 sa­yı ba­ra­jı­nı aş­ma­ya de­vam eder­ken, li­gin bir maç­ta en çok sa­yı atan ta­kı­mı un­va­nı­nı da eli­ne ge­çir­di. Lig li­de­ri Efes, CA­SA Ted Ko­lej­li­ler‘e bo­ya­lı böl­ge­de üs­tün­lük ku­run­ca ga­li­bi­ye­te uzan­mak zor ol­ma­dı. Ka­ya Pe­ker al­dı­ğı top­la­rı olum­lu kul­la­nır­ken, fa­ul atış­la­rın­da (3/7) dü­şük yüz­dey­le oy­na­dı. 26 da­ki­ka sa­ha­da ka­lan Shum­pert ise (5/8 Şut, 6/6 Fa­ul) eks­tra kat­kı sağ­la­dı. Li­de­rin ta­kip­çi­si G.Sa­ray Ca­fe Crown, sa­ha­sın­da ko­nuk et­ti­ği OYAK Re­na­ult kar­şı­sın­da zor­lan­dı. Hü­se­yin, 28 sa­yı 12 ri­ba­unt­la ma­ça dam­ga­sı­nı vu­rur­ken, gu­ard­lar Cü­neyt Er­den ve Ras­hid At­kins‘in kri­tik top ka­yıp­la­rı, sa­rı-kır­mı­zı­lı­la­rı sı­kın­tı­ya sok­tu. Fe­ner­bah­çe Ül­ker, çe­ki­ne­rek git­ti­ği Ban­vit dep­las­man­da bu de­fa 112’yi gör­dü. Ban­dır­ma’dan fark­lı ga­li­bi­yet­le ay­rı­lan sa­rı-la­ci­vert­li­ler­de, her­kes sko­ra kat­kı yap­tı. 3/9 şut yüz­de­siy­le kö­tü bir maç çı­ka­ran Preld­zic bi­le 12 ri­ba­unt, 8 asist­le oy­na­dı. Türk Te­le­kom, 3 haf­ta­lık sus­kun­lu­ğu­nu Da­rüş­şa­fa­ka ga­li­bi­ye­tiy­le boz­du. Lig­de tu­tun­ma­ya ça­lı­şan Da­rüş­şa­fa­ka, son çey­rek­te ma­ça or­tak ol­duy­sa da Ba­rış Öz­can‘ın kri­tik 2 üç­lü­ğü ib­re­yi An­ka­ra ta­kı­mı­nın le­hi­ne çe­vir­di. An­tal­ya B.Be­le­di­ye, ri­ba­unt­lar­da Ali­ağa‘nın ge­ri­sin­de kal­ma­sı­na rağ­men ga­li­bi­ye­te uzan­ma­sı­nı bil­di. Fa­tih So­lak‘ın yok­lu­ğu­na bir de Aub­rey Ree­se‘in sa­kat­lı­ğı ek­le­nin­ce İz­mir eki­bi­nin oyun dü­ze­ni­ni bo­zul­du. Kon­ya’dan ga­li­bi­yet­le dö­nen Be­şik­taş‘ta ise Den­nis Mims ve Mi­re Chat­man prob­le­mi ya­şa­nı­yor. Mut­lu Akü Sel­çuk Üni­ver­si­te­si ma­çın­dan ih­raç edi­len iki oyun­cu, ce­za al­ma­sı du­ru­mun­da cu­mar­te­si gün­kü G.Sa­ray der­bi­sin­de yer ala­ma­ya­cak­lar. Pı­nar Kar­şı­ya­ka, Ke­pez Be­le­di­ye­si‘ni mağ­lup eder­ken, tri­bün­ler ga­li­bi­ye­te göl­ge dü­şür­dü. Ye­şil-si­yah­lı ta­raf­tar­lar, en zor gün­le­rin­de yar­dım­la­rı­na koş­mak­tan çe­kin­me­yen Ha­lil Üner‘i ça­buk unut­muş an­la­şı­lan. Bu ara­da Ke­pez, Mut­lu Akü Sel­çuk Üni­ver­si­te­si’nden ay­rı­lan Ed­mund Sa­un­ders‘ı renk­le­ri­ne bağ­la­dı. Er­de­mirs­por da 3 de­fa 10 sa­yı­lık far­kı ya­ka­la­ma­sı­na rağ­men, fi­nal çey­re­ğin­de Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si‘ne 81-80 ye­nil­di. BE­KO Bas­ket­bol Li­gi, bu haf­ta muh­te­şem bir der­bi­ye sah­ne ola­cak. Son 4 ma­çı­nı ka­za­nan Be­şik­taş ile 6 maç­tır ye­nil­me­yen G.Sa­ray, koz­la­rı­nı Co­la Tur­ka Are­na’da pay­la­şa­cak. 11 haf­ta­lık sü­reç­te, si­yah-be­yaz­lı­lar maç ba­şı­na 76.8 sa­yı or­ta­la­ma­sı ya­ka­lar­ken, sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar ra­kip po­ta­la­ra 77.5 sa­yı bı­rak­tı. HAFTANIN TAKIMI FENERBAHÇE ÜLKER YERLİ 5 H.Yıldırım (Beşiktaş) O.Savaş (FB Ülker) H.Beşok (G.Saray) T.Açık (Telekom) H.Köseoğlu (Pınar KSK) YABANCI 5 D.Mrsic (FB Ülker) P.Shumpert (Efes) M.Wright (Telekom) L.Mc Calebb (Mersin) G.Vidmar (FB Ülker) SAYI KRALLIĞI 1-A.Reese (Aliağa) 23.5 2-J.Crispin (Banvit) 22.4 3-L.Williams (Banvit) 19.5 4-L.Calebb (Mersin) 19.4 5-A.Gordon (O.Renault) 18.7 ASİST 1-H.Köseoğlu (Pınar KSK) 6.0 2-T.Açık (Telekom) 5.6 3-J.Chatman (Beşiktaş) 5.2 4-B.King (Antalya) 5.1 5-S.Şentürk (Darüşşafaka) 5.0 RİBAUNT 1-L.Williams (Pınar KSK) 10.5 2-J.Thomas (Erdemir) 10.2 3-K.Ffriend (Mersin) 9.2 4-K.Gönlüm (Efes) 9.0 5-E.Saunders (M.Akü) 8.4 TOP ÇALMA 1-L.Calebb (Mersin) 3.3 2-R.Basden (Mersin) 3.0 3-H.Köseoğlu (Pınar KSK) 2.1 4-S.Şentürk (Darüşşafaka) 2.1 5-J.Martin (Kepez) 2.1 GEÇEN HAFTA G.Saray-O.Renault 68-67 Darüşşafaka-Telekom 71-78 Kolejliler-Efes 63-77 Antalya-Aliağa 84-70 Pınar KSK-Kepez 85-70 Mutlu Akü-Beşiktaş 74-78 Erdemir-Mersin 80-81 Banvit-FB Ülker 79-112 BU HAFTA Efes-Darüşşafaka Beşiktaş-G.Saray FB Ülker-Mutlu Akü Telekom-Antalya Kepez-Kolejliler Aliağa-Banvit O.Renault-Erdemir Mersin-Pınar KSK PUAN DURUMU Takımlar O G M A Y P 1-Efes 11 10 1 938 793 21 2-G.Saray 11 10 1 853 752 21 3-FB Ülker 11 8 3 889 735 19 4-Telekom 11 8 3 879 824 19 5-Banvit 11 7 4 970 945 18 6-Mersin 11 6 5 923 913 17 7-Antalya 11 6 5 878 918 17 8-Aliağa 11 6 5 885 884 17 9-D.Şafaka 11 5 6 789 817 16 10-Beşiktaş 11 5 6 845 824 16 11-Pınar KSK 11 5 6 865 892 16 12-O.Renault 11 4 7 806 856 15 13-Mutlu Akü 11 4 7 853 881 15 14-Erdemir 11 2 9 721 801 13 15-Kepez 11 1 10 764 896 12 16-Kolejliler 11 1 10 727 854 12
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT