BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 4 bin ki­şi­ye al­tın bi­le­zik

4 bin ki­şi­ye al­tın bi­le­zik

Kur­si­yer­le­re ve­ri­le­cek ay­lık üc­ret 300 YTL’den 360 YTL’ye çıkarıldı. İki aşamada yapılacak meslek edindirme kurslarında 20 ayrı branşta eğitim verilecek. Kurslar ilk ve ilçe merkezlerinde açılacak.KUR­Sİ­YER­LE­RE 350-360 YTL Kur­si­yer­le­re ve­ri­le­cek ay­lık üc­ret 300 YTL’den 360 YTL’ye çıkarıldı. İki aşamada yapılacak meslek edindirme kurslarında 20 ayrı branşta eğitim verilecek. Kurslar ilk ve ilçe merkezlerinde açılacak. Mes­le­ki Eği­tim Pro­je­si ile Di­yar­ba­kır’da 4 bin ki­şi mes­lek sa­hi­bi ola­cak. GAP Ey­lem Pla­nı kap­sa­mın­da Di­yar­ba­kır Va­li­li­ği’nce ha­zır­la­nan, İş-Kur ve Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’nın des­tek­le­di­ği Mes­le­ki Eği­tim Pro­je­si ile te­si­sat­çı­lık, elek­trik­çi­lik gi­bi 20 ay­rı branş­ta mer­kez ve il­çe­ler da­hil, ilk etap­ta 2 bin ol­mak üze­re top­lam 4 bin ki­şi­ye mes­le­ki eği­tim ve­ri­le­cek. Di­yar­ba­kır Va­li­si Hü­se­yin Av­ni Mut­lu, prog­ram kap­sa­mın­da genç­le­re, ka­dın­la­ra, ço­cuk­la­ra ve en­gel­li­le­re mes­lek kazandıracak top­lam 61 pro­je­yi il mer­ke­zi ile il­çe­ler­de uy­gu­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Mut­lu’nun ver­di­ği bil­gi­ye gö­re ocak ayı içe­ri­sin­de ilk etap­ta şe­hir mer­ke­zin­de, da­ha son­ra il­çe­ler­de baş­la­ya­cak eği­tim­ler­le “Her işi ya­pa­rım” dev­ri­ so­na ere­cek. Va­li Mut­lu, “Eği­tim alan­lar, ‘be­nim de al­tın bi­le­zi­ğim var’ di­ye­bi­le­cek. Bu­nu ya­par­ken de on­la­rın ce­bi­ne pa­ra ko­ya­ca­ğız” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT