BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bü­yük şir­ket­ler yüz­de 9.2 zam ya­pa­cak

Bü­yük şir­ket­ler yüz­de 9.2 zam ya­pa­cak

Glo­bal pi­ya­sa­lar­da in­san kay­nak­la­rı da­nış­man­lı­ğı ya­pan Me­cer, bü­tün dün­ya­da ay­nı an­da bir üc­ret araş­tır­ma­sı ger­çek­leş­tir­di.Glo­bal pi­ya­sa­lar­da in­san kay­nak­la­rı da­nış­man­lı­ğı ya­pan Me­cer, bü­tün dün­ya­da ay­nı an­da bir üc­ret araş­tır­ma­sı ger­çek­leş­tir­di. 2008 Tür­ki­ye so­nuç­la­rı­nı açık­la­yan şir­ket, 100 çok ulus­lu ve bü­yük Türk fir­ma­la­rın­da ça­lı­şan in­san kay­nak­la­rı yö­ne­ti­ci­le­ri bek­len­ti­le­ri ve eği­lim­le­ri ile il­gi­li ola­rak yap­tı­ğı araş­tır­ma so­nu­cun­da, Tür­ki­ye’de 2009 yı­lın­da or­ta­la­ma üc­ret ar­tı­şı­nın yüz­de 9.2 ola­ca­ğı so­nu­cu­na var­dı. Araş­tır­ma, sa­de­ce bü­yük çap­lı Türk şir­ket­le­ri çer­çe­ve­sin­de alın­dı­ğın­da ise üc­ret ar­tış­la­rı yüz­de 6.5 ola­rak ger­çek­le­şi­yor. Ka­tı­lım­cı­la­rın yüz­de 1’i ise üc­ret ar­tı­şı ger­çek­leş­tir­me­ye­ce­ği­ni be­yan et­ti. Araş­tır­ma­ya ni­san ayın­da ce­vap ve­ren yö­ne­ti­ci­le­rin yüz­de 64’ü “Ye­ni ele­man ala­ca­ğım” der­ken, bu oran yıl so­nun­da yüz­de 21’e ge­ri­le­di.
Kapat
KAPAT