BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gerekirse kamu harcaması yapılır

Gerekirse kamu harcaması yapılır

İSO’nun meslek grubu toplantısına Devlet Bakanı Nazım Ekren (solda) ve Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan (sağda) ve İSO Başkanı Tanıl Küçük katıldı.SANAYİNİN GELECEĞİ TARTIŞILDI İSO’nun meslek grubu toplantısına Devlet Bakanı Nazım Ekren (solda) ve Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan (sağda) ve İSO Başkanı Tanıl Küçük katıldı. Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Na­zım Ek­ren, ma­li ve pa­ra­sal di­sip­li­nin, ol­maz­sa ol­maz şart ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ora­da ama­cı, he­de­fi be­lir­len­miş, ta­lep ve arz şok­la­rı­nı net şe­kil­de yö­ne­te­bi­le­cek bir ka­mu har­ca­ma­sı ol­du­ğun­da, bu­nu da yap­ma­mız ge­rek­ti­ği­nin bi­lin­cin­de­yiz” de­di. İs­tan­bul Sa­na­yi Oda­sı’nın mes­lek ko­mi­te­le­ri top­lan­tı­sın­da­ki ko­nuş­ma­sın­da, de­vam eden sü­reç­te dış ta­lep ve fon­la il­gi­li sı­kın­tı gö­rül­dü­ğün­de mü­da­ha­le edil­di­ği­ni belirten Ekren, “Kri­zi fır­sat bi­lip ye­ni ne­sil re­form sü­re­ci­ni baş­la­ta­bi­li­riz. Bu­nu siz­ler­le ya­pa­rız” de­di. İLK TOPLANTI OTOMOTİVCİLERLE İs­tan­bul’un fi­nans mer­ke­zi ol­ma pro­je­si­ni ocak ayın­dan son­ra hız­lan­dı­ra­cak­la­rı­nı bil­di­ren Ek­ren, 2009 yı­lı son­ba­ha­rın­da bu­ra­da ya­pı­la­cak olan Dün­ya Ban­ka­sı IMF top­lan­tı­la­rın­da bu ko­nu­da bir stra­te­ji bel­ge­si açık­la­ma­yı dü­şün­dük­le­ri­ni de bil­dir­di. Top­lan­tı­da Ek­ren’in ar­dın­dan söz alan Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan da elek­trik­te TRT pa­yı­nın in­di­ril­me­siy­le il­gi­li bir ça­lış­ma bu­lun­du­ğu­nu kay­det­ti. Çağ­la­yan, sek­tör­ler­le il­gi­li top­lan­tı­la­rın baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, haftaya oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün tem­sil­ci­le­riy­le bir ara­ya ge­li­ne­ce­ği­ni söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT