BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Geceniz kâbus olmasın

Geceniz kâbus olmasın

Gece krampı olarak da adlandırılan bacak krampları kişileri uykusundan ederken, gecenizi de çekilmez hale getirebilira­cak kas­la­rın­da ani ge­li­şen is­tem­siz ka­sıl­ma­lar ola­rak ta­nım­la­nan ge­ce kramp­la­rı, her yaş­ta ola­bi­le­ce­ği gi­bi özel­lik­le or­ta ve ile­ri yaş­lar­da da­ha sık gö­rü­lü­yor. Dr. Hi­lal Yıl­dız ha­mi­le­le­rin de kor­ku­lu rü­ya­sı olan ge­ce kramp­la­rı için, “Ba­cak kramp­la­rın ne­de­ni tam ola­rak an­la­şı­la­ma­mış­tır. An­cak, kas­lar­da aşı­rı yor­gun­luk, ağır eg­zer­siz, uzun sü­re otur­ma, uy­gun ol­ma­yan ba­cak po­zis­yon­la­rın­da yat­mak ve­ya dur­mak, aşı­rı ki­lo, vü­cut­ta sı­vı kay­bı, elek­tro­lit den­ge­siz­li­ği gi­bi fak­tör­le­rin yol aça­bi­le­ce­ği dü­şü­nül­mek­te­dir. Da­ha na­dir ola­rak şe­ker has­ta­lı­ğı, par­kin­son, ane­mi, ti­ro­id has­ta­lık­la­rı, al­kol ve ba­zı ilaç­lar da bu du­ru­ma ne­den ola­bi­lir” ifa­de­le­ri­ni kul­la­nı­yor... BOL BOL SU İÇİN Ge­ce kramp­la­rı­nı ön­le­mek için bol su iç­mek ge­rek­mek­te­dir. Dü­zen­li ola­rak ba­cak kas­la­rı­nı ger­me eg­zer­siz­le­ri yap­mak da çok önem­li­dir. Ki­şi eğer alı­şık de­ğil­se ağır spor ve eg­zer­siz kas kramp­la­rı­na yol açar. Bu ne­den­le kon­düs­yon için ya­pı­lan eg­zer­siz­ler ya­vaş ya­vaş art­tı­rıl­ma­lı­dır. Kramp gi­ren ba­ca­ğa ma­saj yap­mak, ka­sı na­zik­çe ger­mek, sı­cak duş yap­mak, ka­sa buz uy­gu­la­mak ve yü­rü­mek ba­ca­ğı ra­hat­la­tır. Sık ve şid­det­li kramp gir­me­si du­ru­mun­da bir dok­to­ra da­nış­mak ge­rek­mek­te­dir. Ge­ce kramp­la­rın­da ba­zı du­rum­lar­da ilaç te­da­vi­si de uy­gu­la­nır. Elek­tro­lit bo­zuk­luk­la­rı da kramp­la­ra yol aça­bi­le­ce­ği için, kan tah­lil­le­ri yap­mak ge­re­ke­bi­lir. Aşı­rı su kay­bı­nın, po­tas­yum ek­sik­li­ği­nin, mag­nez­yum nok­san­lı­ğı­nın da ağ­rı­lı kas kramp­la­rı oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği bi­li­ni­yor. Ha­mi­le­li­li­ğin özel­lik­le ilk al­tı ayın­da ge­ce kramp­la­rı or­ta­ya çı­ka­bi­li­yor. Yat­ma­dan ön­ce ya­pı­lan yo­ğun eg­zer­siz­le­rin özel­lik­le kas yor­gun­lu­ğu­na yol açan ak­ti­vi­te­le­rin ge­ce kramp­la­rı­nı ko­lay­laş­tır­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. Her­han­gi bir za­man­da ya­pı­lan ve faz­la mik­tar­da ter­le­me ne­de­niy­le su ve elek­tro­lit kay­bı­na yol açan yo­ğun eg­zer­siz­ler de ge­ce kramp­la­rı­nı te­tik­le­ye­bi­li­yor. ÖNLEMEK MÜMKÜN > Yeteri kadar su içmeye özen gösterin ve asla susuz kalmayın. > Yatmadan önce bacak kaslarınızı gevşetici hareketler yapmayı unutmayın. > Masaj ve ovma hareketlerinin önleyici gücünden yararlanın. > İdrar söktürücü ilaçlar kullanıyorsanız, potasyum ve magnezyum destekli bir beslenme planı yapın (muz, portakal, ceviz, fındık gibi). > Yatmadan 2-3 saat öncesinde ağır egzersizler yapmayın. > Kullandığınız ilaçları mutlaka sorgulayın. > Gece kramplarınız süreklilik kazanmışsa doktorunuza danışın. > Dr. Hi­lal Yıl­dız Pa­sif içi­ci­ler de teh­li­ke­de! Prof. Dr. İs­ma­il Çe­lik, “Çev­re­sel tü­tün du­ma­nı­na ma­ruz kal­ma­nın, si­ga­ra iç­me­yen­ler­de ak­ci­ğer kan­se­ri­ni yüz­de 30-40 ar­tır­dı­ğı­nı” be­lirt­ti. Si­ga­ra kul­lan­ma­yan­la­rın da özel­lik­le ev­ler­de ve iş yer­le­rin­de tü­tün du­ma­nı­na ma­ruz kal­dık­la­rı­na dik­ka­ti çe­ken Çe­lik, dün­ya­da­ki 1.5 mil­yar ço­cu­ğun ya­rı­sı­nın pa­sif içi­ci­li­ğe ma­ruz kal­dı­ğı­nı, Tür­ki­ye’de de bu ora­nın yüz­de 80’ler­de ol­du­ğu­nun tah­min edil­di­ği­ni ifa­de et­ti. Çe­lik, “Si­ga­ra, ev­le­rin bal­kon­la­rın­da, mut­fak­la­rın­da, hal­ka açık me­kan­lar­da ve özel ta­şıt­lar­da da içil­di­ği sü­re­ce pa­sif içi­ci­ler risk al­tın­da­dır” de­di. Acı­ba­dem in­ter­net DOK­TO­RU Has­ta­la­ra ko­ya­cak­la­rı ta­nı­da ve te­da­vi­de yar­dı­mı ola­bi­le­cek en faz­la bil­gi­yi ya­pı­la­cak test­ler­le ulaş­tır­dık­la­rı­nı söy­le­yen Acı­ba­dem Sağ­lık Gru­bu Lab­med Ge­nel Mü­dü­rü Doç. Dr. İb­ra­him Ün­sal, “Kan­la il­gi­li has­ta­lık­lar ko­nu­sun­da bi­zim­le bağ­lan­tı­lı ça­lı­şan, has­ta­sı­nın ör­ne­ği­ni bi­ze gön­de­ren he­kim­le­ri­mi­ze, elek­tro­nik or­tam­da doğ­ru­dan has­ta­la­rı­nın kan­la­rı­na ya­pı­lan ana­liz­le­ri­nin so­nuç­la­rı­nın ya­nın­da kan hüc­re­le­ri­nin gö­rün­tü­le­ri­ni de gön­de­re­rek te­da­vi­ye des­tek ol­ma­yı plan­lı­yo­ruz” de­di. Bu pro­je­nin Tür­ki­ye’de ilk ol­du­ğu­nu söy­le­yen Doç. Dr. Ün­sal, “Böy­le­ce elek­tro­nik bir ağ ile is­te­yen he­kim­ler için tüm has­ta gö­rün­tü­le­ri­ni on­la­rın eri­şim­le­ri­ne açık ha­le ge­tir­mek is­ti­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. İNCİ “-As­lın­da çe­kin­gen bir ya­pım var... İn­san­lar­la he­men kay­na­şa­mam... Yıl­lar­dır iş ha­ya­tın­da da­ha cid­di şey­ler yap­mış ol­ma­nın ver­di­ği bir alış­kan­lık bel­ki... Ama gü­ler yüz­lü­yüm­dür as­lın­da...” (...Gül­se Bir­sel / Ya­zar - Oyun­cu) SİZ­DEN GE­LEN­LER Tarifiniz (...Ayten Gürbüz’ün damak tadı) CE­VİZ SOS­LU MA­KAR­NA MAL­ZE­ME­LER: > Ya­rım pa­ket ma­kar­na > 2 ye­mek ka­şı­ğı sı­vı yağ SOS MAL­ZE­ME­Sİ: > 1 Su bar­da­ğı ce­viz > 1 su bar­da­ğı süt > 3 diş sa­rım­sak > Ya­rım ta­ze ek­mek içi > 1 çay ka­şı­ğı pul bi­be­ri > Ye­te­ri ka­dar tuz HA­ZIR­LA­NI­ŞI: Kay­nar tuz­lu su­da ma­kar­na­yı 10 da­ki­ka haş­la­yıp sü­zün. Sı­vı ya­ğı ten­ce­re­de kız­dı­rın. Ma­kar­na­yı so­te­le­yin. Sü­tü kay­na­tın. Ek­mek içi­ni süt­le ıs­la­tın. Mut­fak ro­bo­tu­na ce­viz iç­le­ri­ni, sa­rım­sa­ğı, tu­zu ve ıs­lan­mış ek­mek içi­ni ko­ya­rak iyi­ce ka­rış­tı­rın. Ma­kar­na­yı ser­vis ta­ba­ğı­na alıp üze­ri­ne so­su gez­di­rin. Kır­mı­zı pul bi­ber ser­pip sı­cak ola­rak ser­vi­se su­nun. BE­TÜL & HA­Tİ­CE Be­tül Ser­ra ve bi­ri­cik ab­la­sı Ha­ti­ce Küb­ra... Tey­ze­si­nin pren­ses­le­ri on­lar... (...R. Me­li­ke Öğ­renç’in al­bü­mü) Mesajınız (...Betül Uzungöz’ün tebriği) CANIM ANNEM; Uzaklardan doğum gününü kutlar, pamuk ellerinden öperim... Rabbim hakkı ödenmez sana ve babama sağlıklı nice mutlu yıllar nasip etsin... Kızınız... MEH­MED BA­TI Bi­ze Al­man­ya’dan gü­lüm­se­yen bu de­li­kan­lı, ar­tık 2 ya­şı­na gi­ri­yor... (...Ce­mil Ba­tı’nın al­bü­mü) Tavsiyeniz (...Emine N. Koza’nın karışımları) SOĞUK HAVADA BAL MASKESİ Özel­lik­le çat­la­yan ve ku­ru­yan cilt­ler için uy­gun bir mas­ke ta­ri­fi; Bir mik­tar ba­lı par­mak uç­la­rı­nız­la cil­di­ni­ze yu­ka­rı doğ­ru ma­saj ya­pa­rak ye­di­rin 15 da­ki­ka son­ra yü­zü­nü­zü ön­ce ılık son­ra so­ğuk su ile yı­ka­yın. Da­ha son­ra cil­di­ni­ze uy­gun bir nem­len­di­ri­ci krem sü­rün. Ay­rı­ca bir yu­mur­ta­nın sa­rı­sı, ya­rım tat­lı ka­şı­ğı bal ve bir çor­ba ka­şı­ğı sü­tü ka­rış­tı­ra­rak, ma­yo­nez kı­va­mı­nı alın­ca yü­zü­nü­ze ve boy­nu­nu­za sü­re­rek fark­lı bir mas­ke da­ha uy­gu­la­ya­bi­lir­si­niz... Doğadan gelen enerji Albatros Ken­di­ni­zi yor­gun his­set­ti­ği­niz­de, mo­ra­li­niz bo­zuk ol­du­ğun­da, stres­li ol­du­ğu­nuz­da, me­ta­bo­liz­ma­nı­zı onar­mak için ye­ni bir kah­ve ve çay üre­til­di. Do­ğa­da­ki en güç­lü can­lı­lar­dan bi­ri olan Al­bat­ros‘tan adı­nı alan Al­bat­ros Kah­ve ve Al­bat­ros Ice Te­a, yüz­de yüz do­ğal bir ener­ji kay­na­ğı. Yor­gun­luk his­si­ni or­ta­dan kal­dı­ra­rak cin­sel gü­cü ar­tı­ran, Al­bat­ros kah­ve ve Ice Te­a’nin ta­ma­men do­ğal ol­ma­sı se­be­biy­le et­ki­si 3 gün sü­rü­yor. Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT