BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PKK’dan Irak­lı Kürt­le­re teh­dit

PKK’dan Irak­lı Kürt­le­re teh­dit

Tür­ki­ye’nin Irak hü­kü­me­ti ve ye­rel yö­ne­ti­ci­ler­le yap­tı­ğı gö­rüş­me­le­rin PKK’da ra­hat­sız­lı­ğa yol aç­tı. Te­rör ör­gü­tü­nün so­rum­lu­la­rı, Irak’ın ku­ze­yin­de­ki Kürt yö­ne­ti­ci­le­ri “düş­man” ilan ede­rek, teh­dit­te bu­lun­du.Tür­ki­ye’nin Irak hü­kü­me­ti ve ye­rel yö­ne­ti­ci­ler­le yap­tı­ğı gö­rüş­me­le­rin PKK’da ra­hat­sız­lı­ğa yol aç­tı. Te­rör ör­gü­tü­nün so­rum­lu­la­rı, Irak’ın ku­ze­yin­de­ki Kürt yö­ne­ti­ci­le­ri “düş­man” ilan ede­rek, teh­dit­te bu­lun­du. Irak’ın Sü­ley­ma­ni­ye ken­tin­de ya­yım­la­nan “Re­ga” isim­li der­gi­nin son sa­yı­sın­da “Bar­za­ni PKK’yı Sa­tı­yor” baş­lı­ğıy­la bir ma­ka­le ya­yım­lan­dı. Dergiye PKK adı­na açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan te­rör ör­gü­tü so­rum­lu­su, “Tür­ki­ye ile iş ­bir­li­ği ya­panların ge­re­ken ce­va­bı ala­cak­la­rı­nı” söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT