BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Erşat Hürmüzlü

Erşat Hürmüzlü

Orta Do­ğu, bir za­man­lar Os­man­lı­dan so­ru­lur­du. Son­ra ne ol­duy­sa Cum­hu­ri­yet dev­rin­de Or­ta Do­ğu’ya sırt çe­vir­dik, bu böl­ge­de­ki es­ki nü­fu­zu­mu­zu kay­bet­tik. Bu de­vir­de­dir ki, ar­tık ken­di­mi­zi Or­ta Do­ğu’dan kur­tul­muş, ba­tı­lı­laş­mış ve bir Av­ru­pa ül­ke­si ola­rak gör­me­ye baş­la­mış­tık. Oy­sa ta­rih ve coğ­raf­ya­nın ke­sin ger­çek­le­ri var­dı. Tür­ki­ye, Tür­ki­ye’ydi ve Or­ta Do­ğu ile Av­ru­pa ara­sın­da bir köp­rü ül­key­di.Orta Do­ğu, bir za­man­lar Os­man­lı­dan so­ru­lur­du. Son­ra ne ol­duy­sa Cum­hu­ri­yet dev­rin­de Or­ta Do­ğu’ya sırt çe­vir­dik, bu böl­ge­de­ki es­ki nü­fu­zu­mu­zu kay­bet­tik. Bu de­vir­de­dir ki, ar­tık ken­di­mi­zi Or­ta Do­ğu’dan kur­tul­muş, ba­tı­lı­laş­mış ve bir Av­ru­pa ül­ke­si ola­rak gör­me­ye baş­la­mış­tık. Oy­sa ta­rih ve coğ­raf­ya­nın ke­sin ger­çek­le­ri var­dı. Tür­ki­ye, Tür­ki­ye’ydi ve Or­ta Do­ğu ile Av­ru­pa ara­sın­da bir köp­rü ül­key­di. *** Tür­ki­ye bu ik­ti­dar dev­rin­de­dir ki, ger­çek­ten bir Or­ta Do­ğu ül­ke­si ol­du­ğu­nu id­rak et­miş­tir... Yıl­lar yı­lı Ba­tı ve Ba­tı­lı­laş­ma tut­ku­su ile bu­lun­du­ğu Or­ta Do­ğu İs­lam dün­ya­sı­nı âde­ta gör­mez­lik­ten ge­len, en ya­kın kom­şu­la­rı­na me­sa­fe­li du­ran bir yal­nız­lık için­de idik... Ba­tı­lı­laş­ma­ya kim­se­nin bir şey di­ye­ce­ği yok­tu. An­cak ba­tı­lı­laş­ma­nın Or­ta Do­ğu’da­ki ya­kın kom­şu­la­rı­mı­zı, kar­deş Müs­lü­man ül­ke­le­ri­ni gör­mez­lik­ten gel­me­yi ge­rek­tir­mi­yor­du... Ama ma­ale­sef böy­le ol­du. Bu ik­ti­da­rı her ko­nu­da des­tek­le­me­sem bi­le Or­ta Do­ğu’da­ki kom­şu­la­rı­mız­la ya­kın­dan il­gi­len­me ko­nu­sun­da­ki tu­tu­mu­nu in­kâr ede­me­yiz. *** Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın böl­ge­miz kom­şu­la­rı­mı­zı ya­kın­dan ta­nı­yan ve geç­miş ça­lış­ma­la­rı ile bu ül­ke­ler­le mü­na­se­bet­le­ri­mi­zi dik­kat­le iz­le­yen Er­şat Hür­müz­lü’yü Or­ta Do­ğu da­nış­ma­nı ola­rak seç­me­si isa­bet­li bir ka­rar ol­muş­tur. Sa­yın Er­şat Hür­müz­lü Arap kom­şu­la­rı­mı­zın Tür­ki­ye ile geç­miş ta­ri­hi mü­na­se­bet­le­ri­ni ve böl­ge­de­ki has­sa­si­yet­le­ri­ni en iyi bi­len ve yo­rum­la­yan bir uz­man­dır. Bu ko­nu­da geç­miş­te cid­di ça­lış­ma­la­rı ve dik­ka­te de­ğer yo­rum­la­rı var­dır. *** Hür­müz­lü’nün Or­ta Do­ğu ül­ke­le­ri hak­kın­da­ki gö­rüş ve yo­rum­la­rı böl­ge uz­man­la­rı ta­ra­fın­dan dik­kat­le ta­kip edi­lir. Onun gö­rüş­le­ri­nin bun­dan son­ra­ki Or­ta Do­ğu po­li­ti­ka­mız­da et­ki­li ola­ca­ğı ka­na­atin­de­yim. Cum­hur­baş­ka­nı­mız Ab­dul­lah Gül’ün, Hür­müz­lü’yü böy­le bir gö­re­ve ge­tir­me­si isa­bet­li ol­muş­tur. Gö­re­cek­si­niz kom­şu Arap ve Kör­fez ül­ke­le­riy­le mü­na­se­bet­le­ri­miz bun­dan böy­le da­ha il­ke­li ve da­ha güç­lü ola­cak­tır...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT