BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BEŞİKTAŞ NOTLARI

BEŞİKTAŞ NOTLARI

Be­şik­taş’ın en hır­çın fut­bol­cu­su To­mas Si­vok ol­du. 16 haf­ta­lık pe­ri­yot­ta 1 kır­mı­zı, 5 sa­rı kart gö­ren Çek oyun­cu, ag­re­sif gö­rün­tü­süy­le dik­kat çe­ker­ken, Si­vok’u 1 kır­mı­zı ve 3 sa­rı kart­la Cis­se ta­kip et­ti.En hır­çın Si­vok Be­şik­taş’ın en hır­çın fut­bol­cu­su To­mas Si­vok ol­du. 16 haf­ta­lık pe­ri­yot­ta 1 kır­mı­zı, 5 sa­rı kart gö­ren Çek oyun­cu, ag­re­sif gö­rün­tü­süy­le dik­kat çe­ker­ken, Si­vok’u 1 kır­mı­zı ve 3 sa­rı kart­la Cis­se ta­kip et­ti. Be­şik­taş’ın en cen­til­men fut­bol­cu­la­rı ise Se­ric, Bo­bo, Ay­dın, Ba­tu­han, Ek­rem ve Ha­kan ol­du. Bobo Fransa’ya! Be­şik­taş’ta Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li’nin “Gön­de­ri­le­bi­lir” de­di­ği Bo­bo’nun Fran­sız ta­kım­la­rın­dan St.Eti­en­ne ile gö­rüş­me­le­re baş­la­dı­ğı öğ­re­nil­di. Bo­bo’nun ta­kım­dan ay­rıl­ma­sı du­ru­mun­da Be­şik­taş’ın Fa­tih Tek­ke’ye tek­lif gö­tü­re­ce­ği Mus­ta­fa De­niz­li’nin de bu is­me onay ver­di­ği de ge­len ha­ber­ler ara­sın­da. Vazgeçilmez Zapo Ye­ni oyun sis­te­mi içe­ri­sin­de kad­ro­da sü­rek­li de­ği­şi­me gi­den Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, Za­po­tocny’den vaz­ge­çe­me­di. Bin 314 da­ki­ka oyun­da ka­lan Za­po­tocny, Be­şik­taş’ın en is­tik­rar­lı fut­bol­cu­su olur­ken,Del­ga­do ise bin 301 da­ki­kay­la en faz­la sü­re alan ikin­ci fut­bol­cu ol­du. Po­ta­da da ce­za yağ­dı Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu Di­sip­lin Ku­ru­lu, Mut­lu Akü Sel­çuk Ünv.-Be­şik­taş Co­la Tur­ka ma­çın­da çı­kan olay­lar se­be­biy­le, Be­şik­taş­lı bas­ket­bol­cu­lar­dan Chat­man’e 1 maç mü­sa­ba­ka­lar­dan men ve 3000 YTL pa­ra ce­za­sı, Den­nis Mims’e 2 maç mü­sa­ba­ka­lar­dan men ve 5000 YTL pa­ra ce­za­sı, an­tre­nör Ha­kan De­mir’e ise 2 maç mü­sa­ba­ka­lar­dan men ve 3500 YTL pa­ra ce­za­sı ver­di. Ku­lü­be­nin ge­dik­li­si Be­şik­taş’ın genç fi­le bek­çi­si Ha­kan Arı­kan, on bi­re has­ret kal­dı. 8-0’lık Li­ver­po­ol ve 4-1’lik Me­ta­list maç­la­rın­da da ka­le­yi ko­ru­yan Ha­kan, bu se­zon lig­de ise sa­de­ce 3 maç­ta gö­rev alır­ken, Rüş­tü’nün ar­ka­sın­da ku­lü­be­ye de mah­kûm ol­du. Em­re ile de­vam Be­şik­taş, genç yıl­dız aday­la­rın­dan Em­re Öz­kan ile söz­leş­me ye­ni­le­di. Si­yah-be­yaz­lı­lar bu trans­fe­ri İMKB’ye de bil­di­rir­ken, genç fut­bol­cu­ya söz­leş­me be­de­li ola­rak yıl­lık 100 bin YTL ga­ran­ti pa­ra ve maç ba­şı­na 5 bin YTL üc­ret öde­ne­ce­ği açık­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT