BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Erdoğan, nikah şahidi

Erdoğan, nikah şahidi

Baş­ba­kan, Aydın Kur­doğ­lu’nun ni­ka­hı­na ka­tıl­mak için Ce­va­hir Ote­l’e gel­di.Baş­ba­kan, Aydın Kur­doğ­lu’nun ni­ka­hı­na ka­tıl­mak için Ce­va­hir Ote­l’e gel­di. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, sa­nat­çı Cen­giz Kur­doğ­lu’nun oğ­lu­nun ni­ka­hı­na ka­tıl­dı. Grand Ce­va­hir Otel’de, Cen­giz Kur­doğ­lu’nun oğ­lu Ay­dın Kur­doğ­lu ile Si­nem Genç, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş’ın kıy­dı­ğı ni­kah­la ha­yat­la­rı­nı bir­leş­tir­di. Ba­sın men­sup­la­rı­nın alın­ma­dı­ğı ni­kah­ta, Baş­ba­kan Er­do­ğan ile mü­zik ya­pım­cı­sı Şa­hin Özer’in, çif­tin ni­kah şa­hit­lik­le­ri­ni yap­tık­la­rı öğ­re­nil­di. Ni­ka­ha, Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın eşi Emi­ne Er­do­ğan’ın ya­nı sı­ra İb­ra­him Tat­lı­ses, Ka­mil Sön­mez ve Mus­ta­fa To­pa­loğ­lu’nun da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu çok sa­yı­da sa­nat­çı ka­tıl­dı. Er­do­ğan, da­ha son­ra özel uçak “ATA” ile An­ka­ra’ya git­ti.
Kapat
KAPAT